Kudos / Artikler / Hvem og hva er Kudos-samarbeidet

Hvem og hva er Kudos-samarbeidet


Kudos er et samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Nasjonalbiblioteket. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har også vært involvert i utviklingen av Kudos og støtter samarbeidet.

Kudos-samarbeidet startet våren 2018 i form av et STIMULAB-prosjekt som ga innsikt i status, utfordringer, behov og muligheter og la grunnlaget for designarbeid og oppstart av arbeid med en MVP (Minimum Viable Product).

Mer om partene

Innsiktsarbeidet i 2019 ga oss mye kunnskap om brukernes behov. Innsiktsarbeidet avdekket en rekke enkeltbehov, og et utvalg problemområder: 
 1. Det lages for mye som brukes for lite
 2. Mye er umulig å finne
 3. Det er for lite samskriving
 4. Det er krevende å lage et godt dokument
 5. Det er mye manuelt arbeid
 6. Metadata er for dårlig
 7. Mye gjemmer seg i arkivene
 8. Mye blir aldri publisert

På bakgrunn av dette samlede innsiktsarbeidet har følgende områder pekt seg ut som retningsgivende for samarbeidet: 

 • Gjøre det mye enklere å lage nye dokumenter
 • Gjøre det enklere å avlevere, én gang ett sted
 • Tilgjengeliggjøre alt som faktisk lages
 • Bidra til at kunnskap blir brukt til styring og læring

Brukerne trenger å finne og lese dokumenter, de har behov for oversikt over kunnskapstilfanget, aktører og ressurser, og de må kunne skrive, produsere, publisere og lagre nye dokumenter. Denne illustrasjonen viser sammenhengene mellom det å lage et enkelt kunnskapsdokument og det å finne og bruke et samlet kunnskapsgrunnlag.