Kudos / Artikler / Dokumenttyper og kilder

Dokumenttyper og kilder


Kilder
Kudos består i hovedsak av dokumenter fra følgende kilder: 

 • Departementenes dokumenter høstes fra regjeringen.no
 • Riksrevisjonens dokumenter høstes fra riksrevisjonen.no
 • Dokumenter som leveres inn til Nasjonalbiblioteket via Altinn. Se registrering av dokumenter for mer informasjon.

Dokumenttyper
 • Forhåndsutredninger og evalueringer
 • Kartlegginger, statusrapporter, studier og kunnskapsoppsummeringer
 • KVU, KS-1 og KS-2 (Statens prosjektmodell)
 • Områdegjennomganger, NOU og 
 • Riksrevisjonsrapporter og revisjonsberetninger fra Riksrevisjonen
 • Proposisjoner og meldinger til Stortinget
 • Strategier og planer
 • Årsrapporter, instrukser og tildelingsbrev (inkl oppdragsbrev til foretak og selskaper).
 • Tilskuddsbrev
 • Veiledere og retningslinjer
 Det er vanlig å skille mellom kunnskapsdokumenter og styringsdokumenter. Styringsdokumenter, som for eksempel tildelingsbrev inneholder også kunnskap om offentlig finansierte virkemidler og tiltak. For Kudos’ formål inkluderer vi dem i kategorien ‘kunnskapsdokumenter’. 
 Noen av disse dokumentene har faste og kjente formater, vi kaller dem formaliserte dokumenttyper (som for eksempel NOU og årsrapport), mens andre dokumenttyper, som for eksempel studie og evalueringer er det vi kaller ikke-formaliserte dokumenttyper. 
Ikke-formaliserte dokumenttyper
 Vi har kategorisert et utvalg ikke-formaliserte dokumenttyper. Kategoriene skal være til hjelp for søk og filtrering. Vi tester denne kategoriseringen og det kan komme endringer. Per i dag deler vi de ikke-formaliserte dokumenttypene i følgende kategorier: 
 • Forhåndsutredning: dokumenter som beskriver utfordringer, muligheter, alternative tiltak og som gir anbefalinger om prioritering av virkemidler og tiltak. (Se mer om utredning hos DFØ)
 • Strategi/plan: dokumenter som beskriver hvordan vedtatte prioriteringer skal gjennomføres.
 • Kartlegging: dokumenter som kun gir beskrivende informasjon, som oppsummerer data. Typisk kunnskapsgrunnlag som ikke inneholder vurdering, læringspunkter og anbefalinger.
 • Kunnskapsoppsummering: dokumenter som oppsummerer andre analyser og evalueringer, også kalt metastudier. De inneholder ikke primærdata, men samler og tilgjengeliggjør kunnskap produsert av andre.
 • Studie: dette er en samlekategori for dokumenter som gir en analyse av sammenhenger, men som ikke normalt oppfattes å være utredning eller evaluering av oppdragsgiver og utfører. De kan være kalt studie, rapport, analyse osv.
 • Evaluering: dokumenter som inneholder data, analyse og vurdering av offentlig finansierte tiltak og virkemidler. En evaluering kan inneholde elementer fra alle de andre kategoriene. (Se mer om evaluering hos DFØ).
 Det vil ofte være gråsoner mellom de ulike kategoriene. For eksempel inneholder de fleste evalueringer også en kartlegging eller statusrapport. Det er også vanlig å kombinere evaluering og utredning. Og det kan være uklart skille mellom en gjennomgang og en evaluering. Hvis en rapport har en tydelig omtale av metodisk tilnærming og inkluderer typiske evalueringskriterier i henhold til internasjonal praksis (relevans, effektivitet, effekt, måloppnåelse, levedyktighet og samstemthet); bør den kategoriseres som evaluering. Med denne forståelsen vil også områdegjennomganger og forvaltningsrevisjoner kunne kategoriseres som evaluering. Fordi disse dokumenttypene allerede har etablerte formater, beholder vi dem som egne rapporttyper i Kudos. 
Formaliserte dokumenttyper:
 • Riksrevisjonensrapporter
 • Områdegjennomganger bestilt av Finansdepartementet i samarbeid med fagdepartementer
 • Konsekvensutredninger og tilhørende kvalitetssikringsrapporter tilknyttet statens prosjektmodell: KVU, KS-1, KS-2
 • Proposisjoner til Stortinget
 • Meldinger til Stortinget
 • Tildelingsbrev fra departement til underliggende virksomhet
 • Årsrapport fra underliggende virksomhet til departementet
 • Norges offentlige utredninger (NOU)
 Vi forutsetter at samtlige kunnskapsdokumenter vi gjør tilgjengelig i Kudos er offentlig tilgjengelige og åpne for alle. Disse dokumentene skal være pliktavlevert til Nasjonalbiblioteket (NB), som samler inn både fysiske (trykte) og digitale dokumenter. Kudos ønsker at det innleveres digitale versjoner i tillegg til eventuelle trykte utgaver, og gjerne i alle tilgjengelige formater.