Dokumenttyper og kilder

Kudos består i hovedsak av dokumenter fra tre kilder. Pr. utgangen av 2021 ca. 10.000 dokumenter. De fleste er hentet fra offentlige virksomheters nettsteder.

Kilder

 • Over 3.000 dokumenter, hovedsakelig fra midten av 2000-tallet fram til i dag, er fra evalueringsportalen.no. Denne portalen blir nå erstattet av Kudos.
 • De fleste av dokumentene du finner her er hentet fra kilder som regjeringen.no, riksrevisjonen.no, statlige virksomheters nettsider, og noen større utførere som leverer rapporter til det offentlige.
 • Dokumenter som leveres inn til Nasjonalbiblioteket via Altinn.
  Vil du vite mer om dette; se registrering av dokumenter for informasjon.

Dokumenttyper

Følgende dokumenttyper vil i løpet av våren være tilgjengelig i Kudos, med varierende dekningsgrad:

 • Forhåndsutredninger og evalueringer
 • Kartlegginger, statusrapporter, undersøkelser og synsteserapporter
 • KVU, KS-1 og KS-2 (Statens prosjektmodell)
 • Områdegjennomganger, NOU og Riksrevisjonsrapporter
 • Proposisjoner og Stortingsmeldinger
 • Strategier og planer
 • Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Det er vanlig å skille mellom kunnskapsdokumenter og styringsdokumenter. Styringsdokumenter, som proposisjoner og tildelingsbrev inneholder også kunnskap om offentlig finansierte virkemidler og tiltak. For Kudos’ formål inkluderer vi dem i kategorien ‘kunnskapsdokumenter’.

Departementene, statlige virksomheter, konsulenter og forskere som arbeider med forhåndsutredninger, analyser og evalueringer bruker begrepene for dokumenttyper litt ulikt. Vi har tidligere tilgjengeliggjort dokumenter under samlebetegnelsen ‘evaluering’ i evalueringsportalen. Kudos erstatter evalueringsportalen i 2022.

Noen av disse dokumentene har faste og kjente formater, vi kaller dem formaliserte dokumenttyper (som for eksempel NOU og årsrapport), mens andre dokumenttyper, som for eksempel undersøkelser og evalueringer er det vi kaller ikke-formaliserte dokumenttyper.

Ikke-formaliserte dokumenttyper er tilgjengelig i Kudos:

Vi har kategorisert dokumenter som likner på evaluering. Kategoriene skal være til hjelp for søk og filtrering. Vi tester denne kategoriseringen i 2022 og det kan komme endringer. Per i dag deler vi de ikke-formaliserte dokumenttypene i følgende kategorier:

 • Forhåndsutredning: dokumenter som beskriver utfordringer, muligheter, alternative tiltak og som gir anbefalinger om prioritering av virkemidler og tiltak. (Se mer om utredning hos DFØ)
 • Strategi/plan: dokumenter som beskriver hvordan vedtatte prioriteringer skal gjennomføres.
 • Kartlegging/statusrapport: dokumenter som kun gir beskrivende informasjon, som oppsummerer data. Det kan være rapportering på gjennomføringsstatus, brukerundersøkelser mv. Typisk kunnskapsgrunnlag som ikke inneholder vurdering, læringspunkter og anbefalinger.
 • Syntesterapport: dokumenter som oppsummerer andre analyser og evalueringer, også kalt metastudier. De inneholder ikke primærdata, men samler og tilgjengeliggjør kunnskap produsert av andre.
 • Undersøkelse: dette er en samlekategori for dokumenter som gir en analyse av sammenhenger, men som ikke normalt oppfattes å være utredning eller evaluering av oppdragsgiver og utfører. De kan være kalt studie, rapport, analyse osv.
 • Evaluering: dokumenter som inneholder data, analyse og vurdering av offentlig finansierte tiltak og virkemidler. En evaluering kan inneholde elementer fra alle de andre kategoriene. (Se mer om evaluering hos DFØ).

Det vil ofte være gråsoner mellom de ulike kategoriene. For eksempel inneholder de fleste evalueringer også en kartlegging eller statusrapport. Det er også vanlig å kombinere evaluering og utredning. Og det kan være uklart skille mellom en gjennomgang og en evaluering. Hvis en rapport har en tydelig omtale av metodisk tilnærming og inkluderer typiske evalueringskriterier i henhold til internasjonal praksis (relevans, effektivitet, effekt, måloppnåelse, levedyktighet og samstemthet); bør den kategoriseres som evaluering. Med denne forståelsen vil også områdegjennomganger og forvaltningsrevisjoner kunne kategoriseres som evaluering. Fordi disse dokumenttypene allerede har etablerte formater, beholder vi dem som egne rapporttyper i Kudos.

De ikke-formaliserte dokumentene gir et kunnskapsgrunnlag for de formaliserte dokumentene. Ved å samle disse dokumentene på ett sted blir det lettere “å finne alt om en sak” i Kudos.

Følgende formaliserte dokumenttyper er tilgjengelig i Kudos:

 • Riksrevisjonens forvaltningsrevisjonsrapporter
 • Områdegjennomganger bestilt av Finansdepartementet i samarbeid med fagdepartementer
 • Konsekvensutredninger og tilhørende kvalitetssikringsrapporter tilknyttet statens prosjektmodell: KVU, KS-1, KS-2

Følgende formaliserte dokumenttyper skal etter hvert samles i Kudos:

 • Proposisjoner til Stortinget
 • Meldinger til Stortinget
 • Tildelingsbrev fra departement til underliggende virksomhet
 • Årsrapport fra underliggende virksomhet til departementet
 • Norges offentlige utredninger (NOU)
 • Om formater

  I første omgang vil Kudos bare inneholde dokumenter i PDF-format, samt metadata som omtaler dokumentet og gjør det lettere å finne. Vi håper å kunne utvide tilbudet til å omfatte dokumenter i EPUB, XHTML/XML, Word/RTF og andre relevante format. Dersom dokumentet finnes publisert som fulltekst på HTML-sider vil vi etter hvert også kunne lenke til denne og andre versjoner.

  Brukerbehovene for de som jobber med offentlige kunnskapsdokumenter viser tydelig at at det ikke finnes ett idealformat og at forskjellige format egner seg til ulike behov. Dagens praksis, der PDF er nesten enerådende, er uheldig, med hensyn på tilgjengelighet/universell utforming, mobilbruk, gjenbruk av tekst osv.

  Innsiktsarbeidet vi gjorde i første del av Kudos-prosjektet, hvor vi undersøkte hva bruker-behovene er, viste tydelig at forskjellige format egner seg til ulike behov, og at det ikke finnes ett idealformat, men at dagens praksis der PDF er nesten enerådende er uheldig, med hensyn på tilgjengelighet/Universell Utforming, mobilbruk, gjenbruk av tekst osv.

 • Eierskap til dokumentene i Kudos

  I dagens versjon av Kudos har vi valgt å laste ned og indeksere dokumentene på vår egen server. Dette gjør vi for å komme videre med testing og læring sammen med brukerne. Det er selvsagt den opprinnelige eier/utgiver av dokumentet som eier og har råderett over dokumentet. I tillegg vil Nasjonalbiblioteket lagre alle innleverte dokumenter.

  Vi forutsetter at samtlige kunnskapsdokumenter vi gjør tilgjengelig i Kudos er offentlig tilgjengelige og dermed åpne for alle. Disse dokumentene skal være pliktavlevert til Nasjonalbiblioteket (NB), som samler inn både fysiske (trykte) og digitale dokumenter. Kudos ønsker at det innleveres digitale versjoner i tillegg til eventuelle trykte utgaver, og gjerne i alle tilgjengelige format.

  Etter hvert vil de ulike kopiene og formatversjonene av dokumentene synliggjøres i Kudos, så du kan få verifisert at dokumentet du ser på er en gyldig versjon.