Kapittel 4A - en faglig revolusjon? : evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A

Evaluering|

Formålet med sosialtjenestelovens kapittel 4A er å hindre at personer med psykisk utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade. Bestemmelsene skal bidra til å regulere maktbruk som er nødvendig og at dette skjer gjennom fastsatte prosedyrer, regulerte beslutninger og herunder lovlig fattede vedtak. Formålet med evalueringen har vært å studere hvorvidt bestemmelsene i kapittel 4A forebygger og begrenser bruk av tvang og makt ovenfor personer med psykisk utviklingshemning.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Tina Luther Handegård, Hege Gjertsen
  • Nordlandsforskning
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk