Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet For å jobbe her må en være interessert i folka som bor her

Evaluering

For å jobbe her må en være interessert i folka som bor her helsesøstre og brukere på tre helsestasjoner i Alna bydel

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. NOVA fikk i oppdrag å undersøke hvilke likeverdighetsutfordringer tjenesteutøvere på helsestasjonene i Alna bydel står overfor. Alna bydel ble valgt som undersøkelsesområde fordi bydelen har en etnisk og sosialt sammensatt befolkning, og helsestasjoner ble valgt fordi de er et gratis offentlig lavterskeltilbud som når en stor del av befolkningen. De er derfor velegnet for å undersøke om det offentlige yter et likeverdig tjenestetilbud til en sammensatt befolkning. Rapporten består av to deler, en kvantitativ del og en kvalitativ del. Den kvantitative delen er en undersøkelse av foreldres bruk av de tre helsestasjonene i bydelen og av skoleelevers bruk av helsesøstertilbudet på en videregående skole. Et funn var at gutter brukte tilbudet mindre enn jenter, mens det ikke var mulig å trekke konklusjoner om hyppigheten i bruk gjenspeilte minoritetsbakgrunn. I den kvalitative delen av prosjektet ble helsesøstre og foreldre intervjuet. Der fremkom behov for styrking av kompetansen innen flerkulturelt arbeid blant helsesøstrene. Tid var et knapphetsgode, både mht. språklige utfordringer og endel brukeres sammensatte problemer. Kort åpningstid og mangelfulle kartleggingsverktøy bl. a. for fireårskontrollen ble også trukket frem.

Publisert

Eier

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Utfører

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Forfattere

Kirsten Danielsen, Ada I. Engebrigtsen og Jon Erik Finnvold

Språk

norsk (bokmål)