Last ned som PDF

77 sider

0.53 MB

Forsiden av dokumentet Forhold av betydning for utstøting fra arbeidslivet: Utredning av utstøting fra Arbeid

Forhåndsutredning

Forhold av betydning for utstøting fra arbeidslivet: Utredning av utstøting fra Arbeid I Petroleumsvirksomheten på Norsk Kontinentalsokkel med Forslag til Tiltak

St.meld. nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (HMS-meldingen) foreslo å sette ned en partssammensatt arbeidsgruppe for å utrede problemstillinger ved utstøting fra arbeidslivet og foreslå tiltak. Mandatet omfattet arbeidstakere som arbeider hele eller deler av sin tid på sokkelen. Utstøting fra arbeid på sokkelen defineres som tap av arbeid eller arbeidsoppgaver i petroleumsvirksomheten på sokkelen og at man ikke har fått tilfredsstillende arbeid annet sted. Arbeidsgruppen har innhentet informasjon ved (1) gjennomgang av internasjonal vitenskapelig litteratur, (2) innsamling og gjennomgang av data fra kartlegginger av arbeidsforhold i petroleumsvirksomheten, (3) forespørsler til bedrifter, forskningsinstitutter, myndigheter og næringsorganisasjoner og (4) innhenting av data fra registre.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Utfører

Partsammensatt arbeidsgruppe

Språk

norsk