Last ned som PDF

73 sider

0.45 MB

Forsiden av dokumentet Studenters inntekt, økonomi og boforhold

Evaluering

Studenters inntekt, økonomi og boforhold studenters levekår 2005

Dette er den andre analyserapporten fra Statistisk sentralbyrå fra Levekårsundersøkelsen for studenter 2005. Den første rapporten ga en bred oversikt bl. a. over studenters studieforhold og levekår. Denne andre rapporten er tematisk avgrenset til studentenes økonomiske situasjon og sider ved studentenes boforhold som ikke ble berørt, eller tilstrekkelig analysert, i forrige rapport. I tillegg gjøres mer utfyllende sammenligninger med tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført i 1998 med tanke på å avdekke eventuelle endringer. Rapporten kartlegger studenters låne- og inntektsforhold, gjeldssituasjon, boutgiftsbelastning og boligmiljø, og omfatter også en nærmere analyse av økonomiske bidrag fra foreldre og av studentenes økonomiske mestring.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Statistisk sentralbyrå

Forfattere

Torkil Løwe og Jan Petter Sæther

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-537-7126-7