Aktører

 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Kulturdepartementet
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Riksantikvaren
 • Utenriksdepartementet
 • Utdanningsdirektoratet
 • [I. Løset]
 • Husbanken
 • Kunnskapsdepartementet
 • Statped
 • Generaladvokaten (Den militære påtalemyndighet)
 • Forskningsrådet
 • Samferdselsdepartementet
 • [M.B. Nieuwenhuizen]
 • Statens vegvesen
 • Politidirektoratet
 • Riksadvokaten
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landbruksdirektoratet
 • NORAD
 • Kartverket
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Patentstyret
 • Finansdepartementet
 • Statistisk sentralbyrå
 • Havforskningsinstituttet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Opplysningsvesenets fond (OVF)
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Statens helsetilsyn
 • Helsedirektoratet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Finanstilsynet
 • [L. Lybæk]
 • Norsk Kulturminnefond
 • Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
 • Olje- og energidepartementet
 • NVE
 • Artsdatabanken
 • Brønnøysundregistrene
 • Datatilsynet
 • Rambøll
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • UDI
 • Luftfartstilsynet
 • Domstoladministrasjonen
 • Jernbanedirektoratet
 • Husleietvistutvalget
 • Forbrukertilsynet
 • Nasjonalbiblioteket
 • Norsk nukleær dekommisjonering
 • Diskrimineringsnemnda
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Petoro AS og SDØE
 • Ungt Entreprenørskap
 • [E.G. Lunde & H.A.M. Olsen]
 • Miljødirektoratet
 • Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit)
 • Barneombudet
 • SINTEF
 • Universitetet i Stavanger
 • Statens innkrevingssentral
 • Kontoret for voldsoffererstatning
 • Forsvarsdepartementet
 • Mattilsynet
 • Nordisk gruppe for vintertjeneste
 • Statens havarikommisjon
 • Viatech
 • Senter for oljevern og marint miljø
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
 • Norconsult
 • Norges grønne fagskole (Vea)
 • NIFES
 • Justervesenet
 • Trygderetten
 • [H. Ytreland]
 • Utlendingsnemnda
 • [H. Amiri & E. Moen]
 • Kirkerådet og bispedømmerådene
 • [U. Sadovic]
 • [I. Håve & M. Sveli]
 • Valgdirektoratet
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
 • Hovedredningssentralen
 • Riksmeklaren/Riksmekleren
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • Statsbygg
 • [H. Sande]
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Urbanet Analyse
 • [R.B. Kvilhaug]
 • Digdir
 • Sysselmesteren på Svalbard
 • [T. Brandsæter]
 • Statsforvalterens fellestjenester, tidligere fylkesmennenes fellesadministrasjon
 • Lånekassen
 • BearingPoint
 • Enova SF
 • [S. M. Røed]
 • [A. Bekk, L. Hangaard & H. Ravnås]
 • Equinor ASA
 • Statskog SF
 • Tilskuddsbrev private høyskoler
 • Spesialenheten for politisaker
 • Statens vegvesne
 • Arbeidstilsynet
 • [J.F. Brekke, C. Kristiansen & E.O. Wilén]
 • Positiv miljømerking
 • Bufdir
 • Investinor AS
 • Stiftelsen Norsk Mat
 • Sametinget
 • GIEK
 • Direktoratet for e-helse
 • [F. Nygaard]
 • [T. Haavik]
 • [E.E. Moen]
 • Teknisk Ukeblad
 • Eksportkreditt Norge
 • [N. Helleland]
 • Reguleringsmyndigheten for energi (RME)
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Norec
 • [O.M.K. Iversen]
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Forsvarsmateriell
 • Vinmonopolet
 • Veidekke Industri
 • [M. Langeland & M. Nordvang]
 • Internasjonalt reindriftssenter
 • 22. juli-senteret
 • Sivil klareringsmyndighet
 • Nordisk vegteknisk forbund. Utvalg 32
 • Opplysningsvesenets fond
 • Skatteetaten
 • NINA
 • Kompetanse Norge
 • [M. Narmo, J. Sundheim & M. Strøm]
 • Nordiska Vägtekniska Förbundet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Kystverket
 • Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIO
 • Høgskolen i Molde
 • P. Hagelia
 • Sekretariatet for konfliktrådene
 • [ Vegdirektoratet ]
 • [S. Sandberg]
 • Interconsult ASA
 • [A. Seming Gløtvold Byrne]
 • Statsforvalteren, tidligere fylkesmannsembetene
 • [D.S. Lange]
 • Siva SF
 • Norsk Polarinstitutt
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • [B. Hodne, M.B. Rønning & J.O.R. Synnes]
 • [H. Rodahl, H. Solem & L. Mares]
 • Folkehelseinstituttet
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Forbrukerrådet
 • [A. Aakre]
 • NMBU
 • Statens jernbanetilsyn
 • Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken
 • Statens legemiddelverk
 • Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Svalbard kirke
 • Svalbards miljøvernfond
 • [P.Ø. Kanestrøm]
 • Riksteatret
 • [H. Ellingsen & J. Løvø]
 • Direktoratet for mineralforvaltning
 • [A.A. Hennum]
 • Konkurransetilsynet
 • Vegdirektoratet. Veglaboratoriet
 • [I. Hestenes]
 • Bioteknologirådet
 • [D. Terefe]
 • [A.V. Follinglo og S. Klakken]
 • [MH.Larsen]
 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 • [M.H. Johannessen]
 • NGI
 • Nofima AS
 • [E.K. Jenssen]
 • [E.H. Fladby]
 • [M.S. Ulfsnes, D.B. Hoftun & N.F. Arnesen]
 • Statsministerens kontor
 • Regjeringsadvokatens årsrapport for 2019 (pdf)
 • [T. Pedersen]
 • Nordisk vegteknisk forbund
 • Vegtilsynet
 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • Kompetanse Norge – Kompetansepiloter
 • [E. Halvorsen]
 • [A.R. Eliassen et al.]
 • [A. Haavik]
 • Forsvarsbygg
 • [K.I.L. Tveit]
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK)
 • [A. Søndergaard, I.H. Sørensen & L.E. Johnsen]
 • Design og arkitektur Norge (DOGA)
 • Klagenemnda for industrielle rettigheter
 • [E. Hauge & J.T. Olsen]
 • Veterinærinstituttet
 • [L. Røstad]
 • Siva - Selskapet for industriell vekst
 • Vejdirektoratet
 • [O.C.B. Espedal]
 • Statens pensjonskasse
 • ECON
 • Cyberforsvaret - Samfunnet Jan Mayen
 • Oljedirektoratet
 • [K. Aune]
 • Språkrådet
 • Fiskeridirektoratet
 • Vox
 • Arkivverket
 • [M.B. Davidsen & H. Kjemperud]
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Institutt for energiteknikk
 • Veiteknisk Institutt
 • [M.B. Myhr, A. Løkken & G.G. Tangen]
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • [K. Klaastad Johbraaten]
 • NILU
 • [E. Bjørkhaug]
 • [P. Aker]
 • Petroleumstilsynet
 • [E.H. Strand]
 • Meteorologisk institutt
 • Nordisk vegteknisk forbund. Utvalg 42
 • Berlin University of Technology
 • [M. Vestgård]
 • [F. Gutae]
 • [M. Sigvaldsen]
 • Vedlegg 1 - Styringskalender 2015 (pdf)
 • Fiskesprell
 • [D. Hansen, M. Fremstad & C. Dahl]
 • [A. Skrivervik]
 • [A. B. Steen]
 • [R. Seime]
 • [F.L. Haugen]
 • Arkitekturanalys
 • Direktoratet for nødkommunikasjon
 • [J.Engelstad]
 • ARRB Conference
 • Norsk filminstitutt
 • Arbeidsretten
 • [E. Aas Kristiansen]
 • Likestillings- og diskrimineringsnemnda
 • Klagenemdssekretariatet
 • Tolletaten
 • Kunst i offentlige rom
 • Norsk Helsenett SF
 • [A. Fæste]
 • Norsk akkreditering
 • [B. Giljebrekke, J.P. Grebstad & B. Svanberg]
 • [B.O. Skogland, E.H. Hansen & Ø.A. Kristiansen]
 • Veglaboratoriet
 • Norwegian University of Science and Technology
 • [G. Wivelstad]
 • Norwegian Public Roads Administration
 • Norsk romsenter
 • [H. Andreassen, V.Fardal & P. Li]
 • Eksportfinansiering Norge (Eksfin)
 • [K. Halvorsen]
 • Gassco AS
 • [M. Holter]
 • [S.R. Ertvåg, K. Lausund, L.F. Neslein & K.B. Dyb]
 • (H. Andresdottir)
 • [I.B. Arnevik]
 • [J. Asheim]
 • [P.A. Aziz]
 • [KE. Swiatlowska]
 • [J.G. Bjørklimark & R. Mandal]
 • [B. Kristensen, E. Slettan & I.H. Barthel]
 • DAVID PUBLISHING
 • [S.E. Sanda]
 • [K.F. Kobbevik, C. Linnerud & M.A. Dalen]
 • [T. Dolmen & K.E. Lunden]
 • [K. Hellevik]
 • [A. Ankerheim & O.E. Aaland]
 • [J.B. Sørensen]
 • Human Factors Solutions
 • VISTA
 • Multiconsult
 • Om tildelingsbrev, oppdragsdokument og årsrapporter
 • [J.G. Arnesen]
 • SHT
 • Medietilsynet
 • [C. Rask-Jensen]
 • [A. Palmesen, B. Tysse & S. Abraha Gebre]
 • [E.S.S. Rønningen]
 • [I. Farnes]
 • [G. Arlien, H. Grini & O.L. Hultin]
 • [C. Kristiansen & E.B. Næverrøsten]
 • [D. Tran]
 • [K.L. Borgen, S. Aynab & Y. Afeworki]
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • [I. Lausund]
 • [E. Hellvik]
 • [M.J. Haverstad]
 • [S. Husabø, I. Rise & M.S. Sandø]
 • [E. Rosten Høiberg, E. Flækøy & S. Hulleberg]
 • [O. Mirochnikova]
 • [B.F. Hagen]
 • Statens finansfond
 • (P. Gravdal & L.H. Krokengen]
 • [H. Breivik, T.M. Nordahl & T.R.L. Seppälä]
 • [K.H. Kvalfors & S.B. Stene]
 • [E.E. Stenbakken & J.H. Martinsen]
 • [T. Brandsdal & I.S. Jensen]
 • [E.G. Giske]
 • Johns Hopkins University
 • [M.N.T. Søhagen]
 • [B.F. Gudmundsson]
 • Distriktssenteret
 • Gassnova SF
 • Regjeringsadvokatens årsrapport for 2014 (pdf)
 • [E. Nygård]
 • [M. Cortese & M. Gazzaniga]
 • [I.V. Vartdal]
 • [H. Hovstad, B.R. Lundberg & L.J. Nesheim]
 • Miljøverndepartementet
 • Asplan Viak
 • Senter for statlig økonomistyring
 • Vista Analyse
 • Dovre Group
 • Ingar Pettersen & Co
 • ECON analyse
 • SWECO Grøner
 • Justis- og politidepartementet
 • Nasjonalt forum for IKT - Internett i opplæringen i kriminalomsorgen
 • Universitetet i Bergen, HEMIL-senteret
 • Forsvarsstaben
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • [B. Gulbrandsen & J.E. Lyngstad]
 • Agenda utredning & utvikling
 • Muusmann Research & Consulting
 • [E.E. Bøyum, G.H. Vedvik, M. Kulblik & O.M. Hansen]
 • Riksarkivet
 • Statskonsult
 • [R. Kristiansen, T. Myhre & M.S. Myhrer]
 • TietoEnator
 • Kultur- og kirkedepartementet
 • Nordisk samisk institutt
 • Transportøkonomisk institutt
 • [K. Djuve]
 • [J.Snildal]
 • [M.K. Weldu]
 • [M.Sand]
 • [S. Volden]
 • [E. Krone]
 • [M.S. Bakkhaug]
 • Innovasjon Norge
 • [A.M. Rahim & C. Ceyhan]
 • NTNU
 • Telemarksforskning-Bø
 • [E. Bjørkevoll]
 • [B. Skaar]
 • [M. Damek]
 • [J. Tetlie, H.J. Olaisen & A.K. Økland]
 • Statnett SF
 • Nasjonalt program for leverandørutvikling
 • Veterinærinstituttet - VI
 • [H.A. Haugen]
 • NTIS
 • [T.L. Sæther]
 • Standard Norge
 • Regelrådet
 • [M.L.S. Svendal]
 • Urbanet
 • [Ø. Haug]
 • [T. Jonsson]
 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)
 • ViaNova Plan og Trafikk
 • [C. Hauck]
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten
 • Ernst & Young
 • Gartner
 • Rogalandsforskning
 • International Research Institute of Stavanger
 • Rambøll Management Consulting
 • [L.Rabben]
 • Telemarksforsking, Bø
 • Metier
 • Berkaak, Odd Are
 • Holte Consulting
 • Econ Pöyry
 • Statens forurensningstilsyn
 • NoBio
 • HolteProsjekt
 • Nasjonalt sammesatt evalueringskomité
 • [K. Johannessen & M. Instanes Jebran]
 • [F. Andresen]
 • Fylkesmannen i Vestfold
 • Senter for egenutvikling
 • LPG Rådgivning
 • Statens sivilrettsforvaltning - Barnesakkyndig kommisjon
 • Wikborg Rein
 • Rambøll Management
 • Roppen, Johann
 • PricewaterhouseCoopers
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Telemarksforskning, Bø
 • [K.K. Pham, Ø.S. Schjølberg & D.M. Müller]
 • Rokkansenteret
 • Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme
 • Misjonshøgskolen, Senter for interkulturell kommunikasjon
 • Presteskapet/Geistligheten: Borg bispedømme
 • Kirkeforskning, Stiftelsen
 • Høgskolen i Vestfold
 • Uni Rokkansenteret
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Tildelingsbrevet i pdf-format
 • [Ó. V. GÍslason]
 • [C. Breivik og E. Moss Pedersen]
 • Senter for hav og Arktis
 • Nordlandsforskning
 • Senter for økonomisk forskning
 • [M. Kappelslåen & E.O. Nicolaisen]
 • Dovre International AS
 • Fürst og Høverstad ANS
 • Norsk Form
 • Blanke Ark
 • Hartmark Consulting
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringssenteret i Vestfold
 • Norut Tromsø
 • Møreforsking
 • AGENDA Kaupang
 • [S. Aklestad]
 • AIM Research Based Consulting
 • Universitetet i Oslo. Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer
 • Statens institutt for forbruksforskning
 • Agderforskning
 • Bull & Co advokatfirma
 • Oxford Research
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Foreldreutvalget for barnehager (FUG/FUB)
 • Uni helse
 • Kirkerådet
 • Det Teologiske menighetsfakultet
 • TNS Gallup
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • [K. Røed]
 • Samfunns og Næringslivsforskning
 • NIFU STEP
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Statens nærings- og distriktsutbyggingsfond SND
 • Devoteam daVinci
 • Østlandsforsking
 • Møreforsking, Volda
 • Høgskulen i Volda
 • Vestlandsforsking
 • Rikstrygdeverket
 • Sosial- og helsedepartementet
 • ACNielsen Norge
 • Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
 • [Grøndahl & Søn]
 • Norges byggforskningsinstitutt
 • Kristiansand
 • Universitetet i Tromsø
 • [S. Hagen & G.O. Torgersen]
 • Scanteam
 • [A. Al-Saadi]
 • DevFin Advisers
 • [HM. Rustand Iversen & T. Abrahamsen Selvik]
 • Dagligvaretilsynet
 • Christian Michelsen Research
 • [J.Clarke]
 • Ø.B. Dammyr
 • COWI DK
 • COWI
 • Chr. Michelsens institutt
 • Image Consult Limited, Kampala
 • Le Groupe-conseil baastel s.p.r.l
 • ITAD
 • [A. Lauknes & A. Arild]
 • SCANDPOWER
 • Cambridge Education
 • METCON Consultants
 • HLSP
 • Nordic Consulting Group
 • Arbeidsdepartementet
 • ECOM Pöyry
 • PROBA Samfunnsanalyse
 • Trøndelag forskning og utvikling
 • [E. Kjøniksen, P.B. Kjønnås, S.B. Magnussen & L.H. Wiig]
 • [E. Kolnes]
 • Frischsenteret
 • Statens landbruksforvaltning
 • Norsk institutt for skog og landskap
 • Bioforsk
 • [A.C. Hvatum]
 • Norsk senter for bygdeforskning
 • Telemarksforsking Bø
 • Teknologisk institutt
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Opinion
 • Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
 • Vestlandsforskning
 • SNF
 • Høgskolen i Nord-Trøndelag
 • Evalueringsutvalg
 • Lysklett, Olav B.
 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
 • Norsk institutt for kulturminneforskning
 • MRAG
 • Natural Reseources Institute
 • [Å. Lunde]
 • Channel Research
 • PriceWaterhouseCoopers (PWC)
 • Vitenskapsmuseet
 • [M. Wisniewski]
 • COWI AS
 • [L.O. Farstad]
 • PEMconsult
 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt
 • Senter for helse og sosial utvikling
 • Vista Analyse AS
 • Universiteter og høyskoler
 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
 • [K.B. Knutsen]
 • Netherlands Universities Foundation for International Coop
 • Chr. Michelsen Institute
 • Addis Ababa University
 • Eksportstrategirådet
 • Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)
 • [O. Oseland)
 • Marit Storeng
 • Inger Anne Kvalbein
 • Skattedirektoratet
 • TAABCO Consultants
 • Research International
 • Lunde, Renate
 • Kjerland, Kirsten Alsaker
 • Oslo Metropolitan University
 • Stortinget
 • Riksrevisjonen
 • [PA Ødegaard Hansen]
 • Vox, senter for læring i arbeidslivet
 • Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
 • Oslo kommune Samferdselsetaten
 • Utdannings- og forskningsdepartementet
 • Samfunns- og næringslivsforskning
 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
 • Nordic Veterinary and Agricultural University
 • Feedback AS
 • Markeds- og mediainstituttet
 • Synovate
 • Sentio analyse og rådgivning AS
 • Sentio
 • The Empower Group
 • Synovate MMI
 • [H. Rodahl Kvale & TJ. Opheim]
 • Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning (KFA)
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Nordahl, Thomas
 • Høgskolen i Hedmark
 • Lillegården kompetansesenter
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Kredittilsynet
 • Universitetet for miljø- og biovitenskap
 • Ekstern evalueringskomité
 • Sakkyndig komité
 • [J. Havnevik Giske]
 • [IK. Koa]
 • Østlandsforskning
 • BDO Noraudit
 • [V. Girardin]
 • Pensumtjeneste
 • [Ø.A. Karlsen]
 • E.coli-utvalget
 • Nasjonalt sammensatt evalueringskomité
 • Internasjonalt sammensatt evalueringskomité
 • Møreforsking Molde
 • [S.A. Zade]
 • [M.H. Lund]
 • Oxford Research AS 2010
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Damvad
 • Brønnøysundregistrene
 • Næringslivets Skjemaråd
 • Davoteam daVinci
 • Handelshøgskolen i Bodø, Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi
 • [M. Aronsen]
 • NIVI Analyse
 • Perduco
 • Synovate Norge
 • MMI
 • Fridtjof Nansens Institutt
 • [R. Fjeldavli]
 • [H. Nilssen]
 • [E. Stokke & E. Sævig]
 • Carl Cato Wadel
 • AFF ved Norges Handelshøyskole
 • Fylkesmannen i Østfold
 • Fylkesmannen i Oppland
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Norsk institutt for naturforskning
 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Troms
 • Fylkesmannen i Finnmark
 • Bioforsk Nord
 • Fylkesmannen i Buskerud
 • Fylkesmannen i Telemark
 • Elsevier
 • Bioforsk Midt-Norge
 • [D. Järnhäll, D. Kulsås, T. Torgersen & S. Bråthen]
 • Norges geologiske undersøkelse
 • Knut Røe
 • Statoil
 • Aker/Kværner
 • Terramar
 • Eurostat
 • [L. Brox & A. Englund]
 • Norsk institutt for jord og skogkartlegging
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • [L. Baade-Mathiesen]
 • Norsk institutt for vannforskning
 • Vegdirektoratet ; Statens forurensningstilsyn ; Miljøverndepartementet
 • Planteforsk
 • Brandmind
 • "Handelshøyskolen BI, CREAM - Center for Research in Economics and Management
 • Norsk institutt for naturforvaltning
 • [A. Erdal & I.K. Løkke-Lie]
 • [T.T. Vannebo]
 • Visit Svalbard
 • ECgroup
 • BioFokus
 • Miljøfaglig utredning
 • [W. Jeong]
 • Landbruksdepartementet
 • Miljøfaglig utredning AS
 • [V. Andersen]
 • [M.M. Log & S.H. Maltby]
 • Statens vegvesen & Jernbanedirektoratet
 • [M.B. Ekker]
 • [H. Greve & H. Epselund]
 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Bioforsk Øst Sæter
 • Bioforsk Plantehelse
 • Nord-Trøndelagsforskning
 • Civitas
 • Dovrefjellrådet
 • Det praktisk-teologiske seminar
 • Enova
 • [K. Ausland]
 • RC Consultants
 • Oulie Advokatfirma
 • Scandpower Risk Management
 • [J. Tversland, R.E. Mjaaland, I. Rognlid & S. Haddeland]
 • Møreforskning Volda
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • [E. Alvestad]
 • [B. Egeland]
 • Opinion AS
 • Telemarksforsking
 • COWIconsult
 • [S. Esam]
 • Oxford Policy Management
 • Institutt for fredsforskning
 • STEP - Senter for innovasjonsforskning
 • Telemarksforskning
 • [E.Haukeli, H.Løvstad]
 • Nord-Trøndelags forskning
 • STEP
 • Technopolis
 • STEP Gruppen
 • Albatros Consulting
 • Ordkraft
 • Granskingsutvalget for barneverninstitusjoner i Rogaland
 • [A. Reinertsen Liaøy]
 • Drammen Bylivsprosjekt
 • [I. Ytterhaug & L. Fjeldstad]
 • [J.E. Duvholt & K.A. Follinglo]
 • [B. Haxhiaj, A. Abdi Hussein & H. Dawood]
 • Statlig spesialpedagogisk støttesystem
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Resource-Partner
 • Copenhagen Economics
 • Metodekontrollutvalget
 • Nordic Quality Assurance Network in Higher Education/NOQA
 • GRID-Arendal
 • Fafo
 • [L.E.M. Larsen]
 • Finnut Consult
 • Finstad-utvalget
 • [L.A. Bråtveit]
 • [K.W. Baustad]
 • Vegdirektoratet. Trafikksikkerhetsseksjonen
 • SIRUS
 • Mott MacDonald Ltd
 • Nofima Marked
 • [A. Skarabot Pedersen & K. Skjærbekk]
 • Kontali Analyse
 • Senter for studier av fattigdom, minstesikring og sosial integrasjon
 • [A.Tretteberg]
 • Internasjonalt sammensat evalueringskomite
 • Diakonhjemmets høgskole
 • [J.O.L. Røren]
 • Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet
 • Senter for jordfaglig miljøforskning
 • UNIFOB
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring
 • Norsk institutt for forskning om velferd, oppvekst og aldring
 • Eldreombudet
 • [R.S. Aklestad]
 • SIFO
 • Mie Berg Simonsen
 • Mariann Komissar
 • [E.S. Haugvik]
 • Ellen Aslaksen
 • Center for Kulturpolitiske Studier
 • [C.V. Jørgensen]
 • [A. Iversen]
 • [K. Rogstad]
 • [A. Sæstad]
 • Norsk lokalhistorisk institutt
 • [O. Aslam og M.Yousef]]
 • Ipsos Norge
 • [M. Mehus & H.H. Hojem]
 • [T. Magnussen]
 • Rambøll AS
 • [T.L. Rustøen]
 • Barnevernets utviklingssenter
 • Teleplan
 • Lanestedt Consulting
 • Høgskolen i Agder
 • Agenda utredning & utvikling
 • Fylkesmannen i Hordaland
 • Eikeland forsking og undervising
 • [K. Stokke]
 • Berkeley Policy Associates
 • Mathematica Policy Research
 • Research Communications Group
 • Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for helseregion Sør-Øst
 • [G. M. Oen-Sivertsen]
 • [G.Dahl]
 • NordicWay
 • [S.G. Størkersen]
 • [M. Kjøglum]
 • Høgskolen i Østfold
 • Statsforvalterne
 • Hestenes og Dramer & CO
 • [A. Vognild]
 • [M. Fossum]
 • [T.E.V. Aasen, M.A. Hansen, S.D. Helland & E. Martinez]
 • Long & Olsen
 • CEDR
 • [E.B. Odden]
 • [M.J. Engum]
 • Institutt for industriell miljøforskning
 • [R. Braathen]
 • Universitetssenteret på Svalbard
 • [M.K. Unneberg & E.C. Korsbøen]
 • Møreforskning, Molde
 • [S. Todnem]
 • Oxford Reasearch
 • [M.E. Knutsen & E.L. Solhaug]
 • Inno Scandinavia
 • Pedagogisk forskningsinstitutt
 • [K. H. Waage]
 • Advoktafirmaet Hestenes og Dramer & co
 • Christian Michelsens Institutt
 • Research Communications Group (RCG)
 • LTS International
 • Indufor Oy
 • Ecometrica
 • [E. Opland]
 • LTS International
 • Indufor Oy,
 • [R. Ringøy & I.R. Næverdal]
 • Ternstrom Consulting AB
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
 • [K.H. Dahl, M.B. Leirdal & F. Sirirud]
 • Oslo skadelegevakt
 • Statens geotekniska institut
 • [E.B. Vika]
 • University of Massachusettes Transportation Center
 • [C. Bakke & T. Kittelsen]
 • Advansia
 • Det Norske Veritas
 • Terramar AS
 • Miljødepartementet
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norges bondelag
 • Statens Kornforretning
 • KPMG
 • Advansia AS
 • Samfunns- og næringslivsforskning AS
 • Image Consult Limited
 • Nexia International
 • Ideas2evidence
 • [K.M. Ofstad]
 • Høgskulen i Lillehammer
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Mimir
 • [I. Hansen]
 • Søren Kjørup
 • Jørgen Langdalen
 • Knut Ove Arntzen
 • Jorun Spord Borgen
 • Odd Are Berkaak
 • Milena Adam
 • E. Sem / Halden
 • SIPU International
 • [G. Heggebø]
 • [L.Johannessen]
 • [S.L. Toft]
 • [C. Bant]
 • NIFU
 • [M.O. Rong]
 • MENON Business Economics
 • [M. Gamborg]
 • inno Scandinavia AB
 • [C.B. Johannesen]
 • [V.K. Ditløvsen & T. Breivik]
 • [Norges miljø- og biovitenskapelige universitet]
 • [V.J. Antonsen]
 • Utbyggingsavdelingen, Vegdirektoratet
 • Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
 • Oxford Research AS
 • Analyse og Strategi AS
 • [S.A. Shirazi]
 • Det Norske Veritas AS
 • Dovre Group AS
 • NAV
 • Unifob Helse
 • Exonero
 • Pöyry Management Consulting
 • Harald Furre, Oxford Research AS
 • André Flatnes, Oxford Research AS
 • Björn Eriksson, Ekebacka Konsult AB
 • [J.V. Eide & R. Olsen]
 • Stiftelsen Kirkeforskning
 • Det norske Fredskorpset
 • NUPI
 • Kulturell Dialog AS
 • [I.B. Landsnes]
 • [M. Nakken]
 • [B.J. Naustdal, M.H. Lundsett, J.M. Haakonsen, J.A. Åmås]
 • Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning
 • Vista Analysis
 • [J. Isaksen]
 • Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
 • Scandpower A/S
 • Marintek
 • MediaLT
 • Drammen kommune
 • Karde AS
 • Hordaland Fylkeskommune
 • MENON
 • Rettighetssenteret
 • Rehab-Nor
 • Tønsberg kommune
 • [R. Bruun-Hansen & GE. Rossevatn]
 • Deloitte AS
 • Internasjonalt sammensatt ekspertkomité
 • Academy of Finland
 • Internasjonalt sammensatt ekspertgruppe
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
 • SITMA AS
 • [N.A.F. Luke]
 • Pöyry Management Consulting (Norway)
 • Riksrevisjonens beretning 2018 (pdf)
 • Fylkeskommunene
 • Aker Piping Technology
 • [K. Slaatsveen & P.F. Bergersen]
 • Østfoldforskning
 • [L.J. Sandvik]
 • Fjellhamar
 • Høgskolen i Buskerud
 • [Å.L. Bøe]
 • Antirasistisk senter
 • Telemarksforskning Bø
 • Larvik kommune
 • Fretex
 • Attføringsbedriftene i NHO
 • Likestillingssenteret
 • [J.E. Lyngstad]
 • [A.L. Mjaaland & A.M. Øvstebø]
 • Andante - tools for thinking
 • ASVO Nøtterøy
 • Røde Kors Oppland
 • Nordlandssykehuset
 • Arbeidsforskningsinstituttet AS
 • Bransjeforeningen Attføringsbedriftene
 • Kirkens feltarbeid i Asker
 • Direktoratet for økonomistyring
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Vägverket
 • [L E. Nyhaug Jenssen & T. Halland Wedervang]
 • [J.F. Bremtun et al.]
 • Pöyry
 • DEFRA. Air Quality Expert Group
 • Econ Analyse AS
 • Møreforsking Molde AS
 • [M. Skare & S.L. Kjøllmoen]
 • Northern Research Institute Alta
 • Marintek Norwegian Marine Technology Research Institute
 • Proactima AS
 • [E. Sævareid]
 • Riksrevisjonens beretning 2019 (pdf)
 • [Ø. Kjenes]
 • Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
 • Arbeidsmarkedsetaten
 • Telemarksforsking-Bø
 • Nordlandsforsking
 • Rambøll Management AS
 • [M. Eilertsen & D.E. Haddal]
 • [M. Lie Arntsen]
 • [Y.Ø. Lindahl]
 • International Research Institute of Stavanger AS
 • COWI A/S, Danmark
 • COWI AS, Norge
 • Hjellnes Consult
 • Swerea IVF
 • NORSAS AS
 • Nils-Henrik M. von der Fehr
 • Norsk institutt for luftforskning
 • Norges geotekniske institutt
 • Telemark teknisk industrielle utviklingssenter
 • Bergfald & Co
 • Mepex Consult
 • Trondheim kommune
 • Deloitte & Touche Consulting Group
 • [T.V. Holvik & M.S. Strøm]
 • Aquateam - norsk vannteknologisk senter
 • Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning
 • Norsk energi
 • Photos Rocks and Writing
 • COWI A/S, Denmark
 • IFP Research
 • Petrotest
 • Bioforsk jord og miljø
 • BIS Production Partner
 • Jordforsk
 • Statens strålevern
 • Klima- og forurensningsdirektoratet
 • Pöyry Management Consulting (Norway) AS
 • [K.H. Waage, M. Løvik & T. Soleng]
 • Nordlands Forskning
 • Kunnskapsparken Bodø AS
 • Add novatech as
 • Unitech
 • Dr.techn Olav Olsen
 • AF Decom Offshore
 • [M. Syversen]
 • [M.W. Bast & J.E. Tveter]
 • Norut Alta - Áltá
 • Fiskeriadministrasjonen
 • LFI-Unifob
 • Rådgivende biologer
 • IRIS
 • Vista utredning
 • Econ Pyöyry
 • Oxford Resarch
 • Handelshøyskolen BI
 • Politi- og lensmannsetaten
 • Trafikanten
 • Norsk institutt for by- og regionforskning
 • Politihøgskolen
 • BDO
 • Deloitte
 • Statens landbruksforvlatning
 • Finanansdepartementet
 • International Foundation for Electoral Systems
 • Utvalg
 • Pöyry Norge
 • Evalueringskomité/Utvalg
 • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • International Research Institute of Stavanger (IRIS)
 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
 • Uni Research
 • Institutt for samfunnsforskning (ISF)
 • Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Proactima
 • Statnett
 • StormGeo
 • Alf O. Brubakk
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
 • Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO)
 • Norges geotekniske institutt (NGI)
 • Konsulenter
 • Element Energy Ltd.
 • Oslo Economics AS
 • Universell Utforming as
 • Høgskolen i Finnmark
 • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)
 • Institutt for energiteknikk (IFE)
 • Samfunns-og næringslivsforskning (SNF)
 • Handelshøgskolen i Bodø
 • Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
 • Norsk institutt for jord- og skogkartlegging
 • Reindriftforvaltningen
 • Norsk undervannsintervensjon (NUI)
 • Dovre International
 • Bufetat
 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 • Preventor
 • Norconsult Bergen
 • Ternström Consulting
 • Meterologisk institutt
 • A-2 Norge
 • Safetec
 • Advokatfirmaet Stabell & Co
 • Telemarksforsking Notodden
 • Northern Research Institute (NORUT)
 • Kunnskapsparken Bodø
 • Dronning Mauds minne høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Diakonhjemmet høgskole
 • Senter for økonomisk forskning (SØF)
 • A2G
 • Senter for IKT i utdanningen
 • Ipsos MMI
 • Energidata
 • 4subsea
 • RAND Europe
 • Particip
 • Cambridge Economic Policy Associates (CEPA)
 • Industrial Development Corporation (IDC)
 • Hertie School of Governance (HSOG)
 • Akvamiljø
 • Chalmers tekniska högskola
 • Teknologisk Institut
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges Bank
 • Internasjonal evalueringskomité
 • Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
 • Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
 • Niras
 • Comte Bureau
 • St. Olavs Hospital, avdeling Brøset, kompetansesenteret for fengsels-, sikkerhets og rettspsykiatri
 • Development Portfolio Management Group (DPMG)
 • Rehabiliteringssenteret AiR
 • Universitetet i Bergen (UiB)
 • Høgskolen i Buskerud og Vestfold
 • Sunnaas sykehus HF
 • Devoteam
 • Kripos
 • Gaia Consulting Ltd.
 • SP Fire Research AS
 • Swedish Institute for Public Administration (SIPU)
 • Overseas Development Institute (ODI)
 • Analyse og Strategi
 • Multiconsult Analyse & strategi
 • THEMA Consulting Group
 • Bærekraftig Investering AS
 • Norsk institutt for luftforskning (NILU)
 • Lyngheisenteret
 • Samfunnsøkonomisk analyse
 • Blue-Green Factor as a tool in street development for the Norwegian Public Roads Administration
 • Quintessa Limited
 • Studsvik Nuclear AB
 • Westinghouse Electric Sweeden AB
 • Capgemini
 • Simonsen Vogt Wiig
 • [M.K. Rødseth]
 • HUPAC Intermodal SA
 • DEFRA
 • Samuel Hall
 • Integra
 • IOD PARC
 • [D. Danilina]
 • [A.Svanekil]
 • TAABCO Research and Development Consultants
 • [J.J Håland]
 • [M. Tveiterå]
 • [K. Skjelstad, PK Ludvigsen & K. Harberg]
 • BearingPoint Norway AS
 • Høgskulen i Sogn of Fjordane
 • [C.Bant]
 • [L. Gjesdal]
 • [E. Karagiannis]
 • Ekebacka Konsult
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • ÅF Advansia
 • Feedback
 • AECOM
 • Folketrygdfondet
 • CEM Benchmarking
 • Investment Property Databank (IPD)
 • [V. Nes]
 • [T. Vold]
 • [H.K.B. Kvinge & I.K. Hammerborg]
 • MSCI Index Research
 • Mercer
 • MSCI
 • Mechatronics Innovation Lab
 • Advokatfirma Wangsteen, Wigemyr & Co
 • NVF
 • McKinsey & Company
 • [J. Dara]
 • Stavanger Universitetssjukehus
 • Sámi allaskuvla
 • OPAK
 • LINK arkitektur
 • [E. Thøring]
 • [T. Grimsmo & K. Welle]
 • [S.Y. Olsen]
 • [A. Haugen]
 • Kulturhistorisk museum
 • Burson-Marsteller
 • Norstat
 • Norsk senter for dykkemedisin
 • [E.S. Testad]
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE)
 • [H. Hind]
 • IRIS Samfunnsforskning
 • [E.S. Hjorteland]
 • [S. Levinsen]
 • Nofima
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & co
 • Brunel University London
 • [K. Furebotten]
 • Akvaplan-niva
 • Analyse & Strategi AS
 • [I.H. Kvarstein]
 • Wangen Consult
 • Carbon Limits
 • The Konterra Group
 • Norsk Telecom
 • Analysys Mason
 • Menon Economics
 • [H.A. Iversen & T. Olsen]
 • [S.H. Aandahl]
 • [E. Helmersen]
 • International Law and Policy Institute (ILPI)
 • mcs:consult
 • Anleggs- og byggelederskolen
 • Gro Rønningen
 • [L.-K. Sæther]
 • Dr.techn. Olav Olsen
 • Regjeringsadvokatens årsrapport for 2017 (pdf)
 • Institutt for fredsforskning (PRIO)
 • [M.Skarsjø]
 • African Tax Institute
 • [H. Ravnås & S.T. Sørensen]
 • SALT Lofoten
 • Konsulentselskapet Noodt & Reiding
 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Skagestad + Eikerapen AS
 • Elgesem advokatfirma
 • Sambodhi Research and Communications
 • Norsk regnesentral
 • Technopolis Group
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Inventura
 • VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
 • [E. Gladhaug, E. Berntsen & N. Yosef]
 • [D. van Oosterhout]
 • Regjeringsadvokatembetet (pdf)
 • Sweco Norge
 • [K. Hove]
 • Nasjonal samlings rikstrykkeri
 • [F.Kolsgaard]
 • CICERO
 • Chinese Academy for Environmental Planning (CAEP)
 • [E. Bøe]
 • Transport Canada
 • Respons Analyse AS
 • [A. Ademi, N. Dernjani, L.A. Abdullahi & I. Elhafedi]
 • [S. Jakobsen]
 • [G.Nersten]
 • Propel AS
 • HR Prosjekt AS (HRP)
 • [K.E.N. Sørvåg & R. Vatne]
 • Tana Copenhagen
 • [L.R. Turøy]
 • [K.H.M. Aronsen]
 • Salt Institute
 • [S.M. Kveen, E. Fjellrik & R. Ghetatun]
 • Universitetet i Tromsø (UiT)
 • OsloMet - storbyuniversitetet
 • Analysis for Economic Decisions (ADE)
 • PROSAM
 • Høgskolen i Innlandet
 • Ruralis - institutt for rural- og regionalforskning
 • [IE.Davik]
 • NORCE - Norwegian research centre
 • [A. Svelund]
 • Regjeringsadvokatens årsrapport for 2016 (pdf)
 • Norskog
 • NIDS Development Services
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Norway Health Tech
 • Rystad Energy
 • Regjeringsadvokatens årsrapport for 2020 (pdf)
 • Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • [S. Andersen & T. Vestrheim]
 • [M.L. Nilsen & L. Eikås]
 • [E.L. Sandnes]
 • [M.K. Rasch]
 • [C. Nordsjø]
 • [T. Aas & E. Bredenbekk Åkre]
 • [F.G. Ottemo]
 • [O.H.D. Olsen]
 • [M.H. Skarsjø]
 • Kolo veidekke
 • [S. Berre]
 • [E. Laache]
 • [O. Kildal & J. Grongstad]
 • [L. Ryen, M. Horpestad & M. Kråkstad]
 • Environment Canada
 • [Ø. Eggebø]
 • [S. Wenaas]
 • [L.T. Ngyen]
 • Telemark fylkeskommune. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg
 • [E. Sandnes & LM. Brovold Skaug]
 • [S. Femanger Mathiassen]
 • NIVA
 • [C. Otterstad, M. Tøsse & H.A. Kronstad]
 • [I.Næss]
 • [K.K. Høsøien & J.H. Byberg]
 • [K.R. Sandberg]
 • [K. Antonsen]
 • [N.E. Brenne & C. Sparre]
 • [S.M. Knutsdatter]
 • Norcunsult
 • [M. Fosse et al.]
 • [H.C. Heisholt]
 • [A. Hermundsdal]
 • [F. Gustad, H. Sletsjøe & S. Fløttum]
 • [E. Eivindson]
 • [K.S. Bakka]
 • Department for the Environment, Food and Rural affairs
 • [P. Parameswaran]
 • [S.H. Berg, R. Iversen, K.H. Råum & Gunstein Skomedal]
 • Riksrevisjonens beretning 2020 (pdf)
 • [H.S. Tømmervik]
 • [M. Rønneseth & S.E.G. Simensen]
 • National Public Roads Administration. Directorate of Public Roads
 • [K. Bjørsvik]
 • [AM.Tvedt] [IJ.Bakken]
 • [Ø.I.A. Brun et al.]
 • [S.Johansen]
 • [E. Kjetså & M. Ibrahim]
 • [J.Kjølseth]
 • [A.E. Haugstøyl]
 • [L.M.M. Brekke]
 • Ministry of Local Government and Modernisation
 • Office of the Prime Minister
 • [R.Calveiro]
 • [P. Sæter]
 • [M.W. Duås, S. Eggen & H. Veien]
 • [T. Porsmo & M.Stamland]
 • [S. Lunde]
 • {K. Karunaharan & Y. Saad]
 • [D. Memic & R. Solli]
 • [K. Dyrnes]
 • Undersøkelsesgruppen
 • [Ø. Strømme]
 • [A. Baqi Jalalzai, N. Bor Cin Sapai & N. Draganovic]
 • [B. Nesbjørg, K. Håland, L.L. Rydningen & I. Heggheim]
 • [M. Hole & S.L. Hegge]
 • [M. Slinde]
 • [B.Ø. Kroken]
 • [A. Lundstein & Å. Haaland]
 • Norwegian University of Life Sciences
 • [E.Ø. Teigen & K. Olsen]
 • [E. Oppedal]
 • [B. Øyre]
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • [H. Burns, Y. Pilipuk, F. Mohammadi & O.M.M. Osen]
 • Royal Haskoning
 • AET
 • (C. Hatlenes]
 • [M.N.L. Kvalsvik]
 • [E. Amara, J. Quach & I.A. Aftab]
 • [E. Myklebust]
 • [P.Wathne]
 • [J . Skogan]
 • [S. Knedahl]
 • [T.Skaara]
 • [A.S. Bye & A. Bredesen]
 • [K.S. Larsen & V.M. Jørgensen]
 • [M.F. Nygaard]
 • National Research Council. Highway Research Board
 • [A.L. Tørresen]
 • [K. Drage]
 • [J.L. Rugtvedt]
 • [T.Solheim]
 • [A. Fjell & E. Wirgenes]
 • [E. Martinussen & R. Hansen]
 • [M.Luz]
 • Nordisk vegteknisk forbund. Utvalg 54
 • [A.R. Aslesen, E.B. Granhaug, L. Holst & R. Nordheim]
 • [J.W. Nilssen]
 • [E.B. Kirkvik, E.A. Sortland & T.W. Myrvang]
 • [M. Kolstad]
 • [T.B. Skaldebø, M. Nilsen, Ø.R. Enger og A. Persson]
 • [H.R. Knarvik, J. Bjerknes & H.T.L. Thuen]
 • [J.S. Aurdal]
 • [K,Nordbø]
 • [R. Nordli]
 • Vegdirektoratet i samarbeid med Norges Lastebileier-Forbund
 • [H.Thygesen]
 • [S. Løvås]
 • [E.M. Forbord & H. Hjellvik]
 • insam
 • Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
 • [J. Bergo, S. Shirazi & S.Ø. Slettebakk]
 • [O. Skatvedt]
 • [A.T. Isdahl]
 • ViaNova
 • DfT
 • [S. Halldorsson]
 • [I.M. Dybwad]
 • [K.H. Hæreid & M. Myrseth]
 • [M. Zaytseva]
 • [A. Myrvang & O.A.E. Johansen]
 • [L. Voll]
 • [R.C. Andersen & E.R. Aunemo]
 • [E.M. Virik]
 • Regjeringsadvokatens årsrapport for 2015 (pdf)
 • [H.H. Halsnes, V. Hyseni & A. Fossum]
 • [M.L. Killi]
 • [S.J. Hauan, M. Paulsen & T.K. Madsen]
 • [Y.B. Hauge]
 • [A.K. Hella, T.K. Hopsdal & L.L. Hansen]
 • [J. Salthaug]
 • [K. Då]
 • [E. Andersen]
 • [T.O.M.Fadnes]
 • [E. Cederström]
 • [Y. Anda]
 • Vedlegg 1 - Styringskalender 2016 (pdf)
 • Kommunenes sentralforbund
 • [J. Sæther]
 • [A. Maric & F. Aricigil]
 • [S. Aspøy]
 • [A. Fjose]
 • [H. Myklebust]
 • [S. Selstø Greve]
 • [J. Gjøsæter, M.K. Verpe & P.F. Lia]
 • [I. Ødegård]
 • [E. Solbakken]
 • [A.M. Antonsen]
 • [M. Valsjø]
 • [L.J.R. Mæhla & E.B. Grøndahl]
 • [T.V. Gjøen]
 • [E. Melhus]
 • [M.S. Jakobsen]
 • [M. Forsberg]
 • [S.H. Adib & S.H. Adib]
 • Regjeringsadvokatens årsrapport for 2018 (pdf)
 • [J. Kjølseth]
 • [M. Nyrud]
 • [M.T. Lippestad]
 • [K.S.B. Heggum]
 • V
 • [H. Lööv]
 • Statens Vegesen Vegdirektoratet
 • [O. Dalgard & H. Norgård]
 • [K.A. Hanevik]
 • [A.K. Bergbjørn]
 • [K.M. Hestegrei]
 • [P. Liland]
 • [T. Johnsen]
 • [K. Kanta Panthi]
 • [H. Solheim]
 • [E.T. Svorstøl]
 • [I. Hegreberg & E. Frestad Lohndal]
 • [M.B. Damsgård]
 • [M. Venås]
 • [T.A. Helmers]
 • [K. Dahl]
 • [E. Ivanova]
 • [L.T. Christiansen]
 • [H. Rasten]
 • [J. Lefstad]
 • [I.L. Thanke, L. Ekseth & I. Aakervik]
 • [M. Hauge]
 • [GA. Ulven] & D.Orbolato Moreira da Silva]
 • [H. Eriksen]
 • [V.Å. Birkeland & J.H. Høydal]
 • [S.Santos]
 • [A. Rishatt]
 • OECD Publishing
 • Rambøll Norge AS
 • [L. Sandblåst]
 • [B.E.A. Nilssen & F. Moe]
 • Økonomiinstruksen i pdf-format
 • [B. Laustsen & E. Sahin]
 • [M.A. Dalen]
 • [A.T. Omdal & P. Wathne]
 • [K.B. Stensrud]
 • Handelshøyskolen BI, Agder
 • [M.S. Løvstad]
 • OECD
 • [J.D. Vahos]
 • Senter for rettsinformatikk
 • [S.J. Tveito]
 • [M. Sørli]
 • [P.S. Sjölander]
 • [M.E. Olsen]
 • Vann
 • [A. Strand, T. Ivarjord & J.Ø. Aanby]
 • University of Stavanger
 • Volvo Cars Active Safety
 • [K.E. Reppen]
 • [L. Hangaard & M. Aasheim]
 • [A. Skłodowska]
 • [S. Stensbak]
 • [S. Gervais]
 • HiST
 • [M.D. Johansen]
 • [P. Acharya]
 • Vejdirektoratet og Skov & Landskab
 • [E.A. Midtgarden & F. Giske]
 • [K.Å. Røys]
 • [E. Hillestad & J.E. Pettersen]
 • [E. Aas, S. Bentdal & D.A. Pettersen]
 • [E. Kvambe, T. Østberg, R. Sandvik & B. Skjetne]
 • [S. Hanson]
 • [M. Makulec]
 • [M. Bjerke]
 • Luleå University of Technology
 • [D. Hammerlid]
 • [K.B. Lome]
 • [T.N. Kadibu]
 • [J. Ballestad]
 • NUMERIKA
 • [K.E. Øyri, M.H. Tonheim & M. Slinde]
 • [E. Bergheim & M. Dizdar]
 • Høgskolen i Bergen
 • [N. Vatsvåg]
 • [T. Kydland & P. Harviken Skjæret]
 • [P.H. Ravna]
 • [G.Urset]
 • [C.S. Halland]
 • [E. Kleppa]
 • Nordic Road Association (NVF)
 • [S.B. Aas & S.E. Horg]
 • [H.J. Qader]
 • [K.O. Nordhaug & K.M. Stemland]
 • [M.Sørli]
 • [S. Hagen]
 • DFØ
 • Difi
 • AFI
 • Oslo Economics
 • Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP), Sykehuset Innlandet HF
 • SØA
 • Ekspertgruppe
 • Arbeidsgruppe
 • Knut Høivik
 • Ingelin Killengren
 • Funka Nu AB
 • Kluge Advokatfirma
 • Gottlieb Paludan Architects
 • Byantropologene
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Utvalg for museum og forskning
 • NOVA
 • Ekspertgruppe for skolebidrag
 • Utvalg for å utrede master i faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag
 • Akvaplan-niva AS
 • Dovre Group Consulting
 • Ekspertgruppen for kodegjennomgang av løsningen for digital smittesporing
 • Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
 • Leieboerforeningen
 • Hjort DA
 • Sparebankstiftelsen
 • DNB
 • DNV GL
 • Metier OEC
 • Ekspertutvalg
 • Prosjektgruppe
 • Helse- og omsorgsdepartementet, Statsministerens kontor
 • Straffelovrådet
 • NIBIO
 • Teknisk beregningsutvalg for klima
 • Implement Consulting Group
 • Agenda Kupang
 • Karantenelovutvalget
 • Byggkvalitetutvalget
 • Faglig Råd for Lærerutdanning
 • Lovutvalg
 • Faglig analysegruppe for samisk statistikk
 • Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi
 • LivingCities
 • Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Marstrand AS
 • Holte Consulting AS
 • Concreto
 • EY: WSP
 • PwC
 • Teleplan Consulting
 • Faggruppe
 • Pensjonspolitisk arbeidsgruppe
 • Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet
 • Espen Thorud
 • Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet
 • NORCE
 • KUD
 • NORCE Norwegian Research Centre
 • Eksternt utvalg
 • SØF
 • Interdepartemental arbeidsgruppe
 • Norculsult
 • Det finske Trafikverket
 • Flowchange
 • Universitetet i Umeå
 • Geelmuyden.Kiese_x000D_
 • TT Anlegg
 • STAMI
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Kultur- og likestillingsdepartementet
 • Samfunnet Jan Mayen – Cyberforsvaret
 • Konfliktrådet
 • Kriminalomsorgen
 • Regjeringsadvokatens årsrapport for 2021 (pdf)
 • Kunnskapssektorens tjenesteleverandør - Sikt
 • Tilskuddsbrev studentsamskipnadene
 • [L.H. Berge]
 • Senter mot marin forsøpling
 • Moderniseringsdepartementet
 • Fiskeridepartementet
 • Riksrevisjonens beretning 2021 (pdf)
 • SDØE og Petoro
 • Ztrong
 • IMDi
 • Ipsos
 • Fiskeridirektøren
 • Skate
 • Diku
 • NOKUT
 • Acona
 • RISE
 • Force Technology
 • ArcISo
 • Simonsen Vogt Wiig AS
 • ISF
 • FHI
 • Sosiologisk Poliklinikk
 • HR Prosjekt (HRP)
 • USN
 • Helseøkonomisk Analyse
 • Onceaneering
 • Lloyd's Register
 • Kulturrådet
 • Halogen
 • Ekspertpanel
 • SIU
 • Advokatfirmaet Grette AS
 • Nordic Consulting Group – Norway
 • HSN
 • Uni Research Rokkansenteret
 • Prognosesenteret
 • SSB
 • Norgesuniversitetet
 • Mangfold i arbeidslivet
 • BE
 • Haukeland Universitetssykehus
 • Genesis Oil and Gas Consultants Norway AS
 • Bekk
 • Beregningsutvalget
 • Retriever
 • Osland Stamfisk AS
 • NORCE LFI
 • A-krimsenteret
 • Hofseth Aqua AS
 • Rådgivende Biologer AS
 • Sentio Research AS
 • SFT
 • Hille Melbye Arkitekter AS
 • Sandefjord Kommune
 • YouGov
 • Kantar
 • Wood
 • Kirkens Bymisjon
 • Proud Engineers
 • IKM Ocean Design
 • NUI
 • VU Amsterdam
 • Add Wellflow AS
 • ILPI
 • Mysen Consulting
 • Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders
 • Universitetskanslersämbetet
 • HVL
 • Arkitektum
 • BDO AS
 • Center for Clean Air Policy
 • Deliotte
 • Fagpanel
 • Helios
 • HL-senteret
 • KS Kommunesektorens organisasjon
 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
 • Høgskolen i Buskerud og Vestfold
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen
 • Nexia
 • Nexia DA
 • Proba
 • Nordiske Mediedager
 • Norut
 • Referansegruppe
 • Simula Research Laboratory
 • Statskog
 • TBU
 • Snøhetta
 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • Følgegruppe
 • Nexia Management Consulting
 • Trøndelig Forskning og Utvikling
 • EU-delegasjonen
 • Eksperutvalg
 • Bygg21
 • European Parliamentary Research Service
 • Ekspertråd
 • Vista Analyse: ideas2evidence
 • Atkins
 • Råd
 • Framtidens byer
 • Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet
 • Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet
 • Struensee
 • Vivento
 • Asplan Vik
 • Advokatfirmaet Hjort DA
 • Sammfunnsøkonomisk analyse
 • Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Holte Consutling
 • Tyréns
 • , ÅF Advansia
 • Finansdepartementet, Kulturdepartementet
 • A-2
 • Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sekt
 • Finansdepartementet, Kunnskapsdepartementet
 • Finansdepartementet, Utenriksdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet
 • Handelshøyskolen ved Universitetet i Nordland
 • Teater Ibsen
 • LFV Aviation Consulting
 • Advokatfirmaet Haavind
 • Pensjons-LAB
 • OsloMet
 • UiT
 • Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Utanriksdepartementet
 • Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet, Utanriksdepartementet
 • Departementene
 • Bergen Economics
 • BFD mfl.
 • Etikkinformasjonsutvalget
 • BFD
 • Barne- og familiedepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet
 • FD
 • Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet
 • Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Capgemini Invent
 • FIN
 • Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet
 • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
 • KS
 • HOD
 • GRECO, Europarådet
 • Sweco
 • RA
 • KMF
 • NP
 • EY
 • KLD
 • Sonat Consulting
 • Norsk Turistutvikling
 • Spire
 • Kantar TNS
 • NIVI
 • Komité
 • Sentio Research Norge
 • tegn_3
 • LNU
 • NMR
 • Institutt for samfunnspsykologi, UiB
 • gtl Management
 • inFuture
 • Center for Creative Industries, BI
 • Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, ISF
 • FN
 • Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
 • Forum for spilltrender
 • Centre for Creative Industries, BI
 • Grimstadutvalget
 • Kunnskapssenter for Utdanning
 • Universitetet i Oslo
 • Arntzen de Besche
 • BCG
 • NFD
 • Møreforskning Molde AS
 • Møreforskning
 • Atkins Norge AS
 • DNV GL AS
 • ÅF Advansia AS
 • Menon Business Economics AS
 • JDIR
 • Transport21
 • Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti
 • SMK
 • Lade Agenda
 • Overhaus
 • Actecan
 • UiB
 • Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT
 • Møreforskning AS
 • Nasjonalmuseet
 • A-2 Norge AS
 • NKROP
 • Tyrénes
 • Samfunns- og næringsforskning
 • Kommunal- og arbeidsdepartementet
 • Finans- og tolldepartementet
 • Planleggings- og samordningsdepartementet
 • Administrasjonsdepartementet
 • Nærings- og energidepartementet
 • Pauliina Aarva and Irina Ilchenko
 • Eksternt panel
 • Utredningsgruppe
 • Dan Magnusson
 • Helsetilsynet
 • Kunnskapsdepartementet mfl.
 • byggforsk
 • Miljøanalyse
 • TinyMesh
 • Finn Arnesen
 • Fredrik Sejersted
 • Norges fiskerihøgskole
 • Trafikverket
 • NILF
 • ALT advokatfirma
 • Barne- og familiedepartementet mfl.
 • Geelmuyden Kiese
 • Sekretariat
 • I trygge hender 24/7
 • Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Maximite
 • Relevant!
 • Universitetet i Nordland
 • Senter for omsorgsforskning
 • Creuna AS
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Norsk filminstitutt
 • DNV
 • rhKnoff
 • Universitett i Sørøst-Norge
 • Aarhus universitet
 • Partsammensatt arbeidsgruppe
 • Partsammensatt gruppe
 • Sikt
 • JBD
 • Boston Consulting Group
 • BAHR
 • Capgemini Consulting
 • Ruralis
 • Sopra Steira
 • Maintech AS
 • Reflekt
 • IKM Acona
 • Bane NOR
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Møre og Romsdal
 • Statsforvaltaren i Vestland
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvaltaren i Rogaland
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Nord universitet
 • Helse og omsorgsdepartementet
 • Justisdepartementet
 • Samferdselsdepartemnetet
 • Forsvarsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Kirke-, utdanning- og forskningsdepartementet
 • Politiet
 • Barneverns- og helsenemnda
 • Maritim pensjonskasse