Aktører

 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Riksantikvaren
 • Utenriksdepartementet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Husbanken
 • Kunnskapsdepartementet
 • Statped
 • Generaladvokaten (Den militære påtalemyndighet)
 • Norges forskningsråd
 • Samferdselsdepartementet
 • Statens vegvesen
 • Politidirektoratet
 • Riksadvokaten
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landbruksdirektoratet
 • Norad
 • Kartverket
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Patentstyret
 • Finansdepartementet
 • Statistisk sentralbyrå
 • Havforskningsinstituttet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Opplysningsvesenets fond
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Statens helsetilsyn
 • Helsedirektoratet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Finanstilsynet
 • Norsk Kulturminnefond
 • Energidepartementet
 • Norges vassdrags‐ og energidirektorat
 • Artsdatabanken
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Utlendingsdirektoratet
 • Luftfartstilsynet
 • Domstoladministrasjonen
 • Jernbanedirektoratet
 • Husleietvistutvalget
 • Forbrukertilsynet
 • Nasjonalbiblioteket
 • Norsk nukleær dekommisjonering
 • Diskrimineringsnemnda
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Miljødirektoratet
 • Barneombudet
 • Universitetet i Stavanger
 • Statens innkrevingssentral
 • Kontoret for voldsoffererstatning
 • Forsvarsdepartementet
 • Mattilsynet
 • Statens havarikommisjon
 • Norges grønne fagskole (Vea)
 • Justervesenet
 • Trygderetten
 • Utlendingsnemnda
 • Valgdirektoratet
 • Hovedredningssentralen
 • Riksmekleren
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • Statsbygg
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Sysselmesteren på Svalbard
 • Statsforvalterens fellestjenester
 • Enova SF
 • Equinor ASA
 • Statskog SF
 • Spesialenheten for politisaker
 • Arbeidstilsynet
 • Bufdir
 • Investinor AS
 • Stiftelsen Norsk Mat
 • Sametinget
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Norec
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Forsvarsmateriell
 • Internasjonalt reindriftssenter
 • 22. juli-senteret
 • Sivil klareringsmyndighet
 • Skatteetaten
 • NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Kystverket
 • Høgskolen i Molde
 • Norsk Polarinstitutt
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Folkehelseinstituttet
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Forbrukerrådet
 • NMBU
 • Statens jernbanetilsyn
 • Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken
 • Statens legemiddelverk
 • Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
 • Svalbards miljøvernfond
 • Riksteatret
 • Direktoratet for mineralforvaltning
 • Konkurransetilsynet
 • Bioteknologirådet
 • Nofima AS
 • Statsministerens kontor
 • Vegtilsynet
 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • Forsvarsbygg
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK)
 • Klagenemnda for industrielle rettigheter
 • Veterinærinstituttet
 • Statens pensjonskasse
 • Sokkeldirektoratet
 • Språkrådet
 • Fiskeridirektoratet
 • Arkivverket
 • Institutt for energiteknikk
 • Veiteknisk Institutt
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Havindustritilsynet
 • Meteorologisk institutt
 • Arbeidsretten
 • Tolletaten
 • Kunst i offentlige rom
 • Norsk Helsenett SF
 • Norsk akkreditering
 • Norsk romsenter
 • Eksportfinansiering Norge (Eksfin)
 • Gassco AS
 • Medietilsynet
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Statens finansfond
 • Distriktssenteret
 • Gassnova SF
 • Miljøverndepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Kultur- og kirkedepartementet
 • Innovasjon Norge
 • NTNU
 • Statnett SF
 • Leverandørutviklingsprogrammet
 • Standard Norge
 • Regelrådet
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten
 • Nasjonalt sammesatt evalueringskomité
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Foreldreutvalget for barnehager (FUG/FUB)
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Høgskulen i Volda
 • Sosial- og helsedepartementet
 • DevFin Advisers AB
 • Dagligvaretilsynet
 • COWI
 • Le Groupe-conseil baastel s.p.r.l
 • Itad Ltd
 • Cambridge Education
 • METCON Consultants
 • Arbeidsdepartementet
 • Evalueringsutvalg
 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet
 • MRAG
 • Natural Reseources Institute
 • Channel Research SPRL
 • PEMconsult
 • Norsk utenrikspolitisk institutt
 • Vista Analyse AS
 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
 • Netherlands Universities Foundation for International Coop
 • Addis Ababa University
 • Eksportstrategirådet
 • Skattedirektoratet
 • TAABCO Consultants
 • Research International Feedback
 • Stortinget
 • Riksrevisjonen
 • Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
 • Utdannings- og forskningsdepartementet
 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
 • Feedback AS
 • The Empower Group
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Ekstern evalueringskomité
 • Sakkyndig komité
 • E.coli-utvalget
 • Nasjonalt sammensatt evalueringskomité
 • Internasjonalt sammensatt evalueringskomité
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Damvad
 • Brønnøysundregistrene
 • Næringslivets Skjemaråd
 • Norges geologiske undersøkelse
 • Eurostat
 • Norsk institutt for vannforskning
 • Brandmind
 • ECgroup
 • BioFokus
 • Landbruksdepartementet
 • Miljøfaglig utredning AS
 • Dovrefjell Nasjonalparkstyre
 • RC Consultants
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Opinion AS
 • Oxford Policy Management
 • Institutt for fredsforskning
 • Albatros Consulting
 • Ordkraft
 • Granskingsutvalget for barneverninstitusjoner i Rogaland
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Resource-Partner
 • Copenhagen Economics
 • Metodekontrollutvalget
 • Nordic Quality Assurance Network in Higher Education/NOQA
 • Finnut Consult
 • Mott MacDonald Ltd
 • Internasjonalt sammensat evalueringskomite
 • Eldreombudet
 • Center for Kulturpolitiske Studier
 • Lanestedt Consulting
 • Eikeland forsking og undervising
 • Berkeley Policy Associates
 • Mathematica Policy Research
 • Research Communications Group
 • Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for helseregion Sør-Øst
 • Høgskolen i Østfold
 • Long & Olsen
 • Inno Scandinavia
 • Research Communications Group (RCG)
 • Indufor Oy
 • Ecometrica
 • LTS International
 • Ternstrom Consulting AB
 • Miljødepartementet
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norges bondelag
 • KPMG
 • Advansia AS
 • Samfunns- og næringslivsforskning AS
 • Image Consult Limited
 • SIPU International
 • Oxford Research AS
 • NAV Arbeids- og velferdsetaten
 • Exonero
 • Drammen kommune
 • Karde AS
 • Rehab-Nor
 • Tønsberg kommune
 • Deloitte AS
 • Internasjonalt sammensatt ekspertkomité
 • Academy of Finland
 • Internasjonalt sammensatt ekspertgruppe
 • SITMA AS
 • Antirasistisk senter
 • Larvik kommune
 • Andante - tools for thinking
 • Proactima AS
 • Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
 • Swerea IVF
 • Trondheim kommune
 • Norsk energi
 • Photos Rocks and Writing
 • IFP Research
 • Petrotest
 • BIS Production Partner
 • Kunnskapsparken Bodø AS
 • Politi- og lensmannsetaten
 • Politihøgskolen
 • International Foundation for Electoral Systems
 • Utvalg
 • Evalueringskomité/Utvalg
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • Element Energy Ltd.
 • Oslo Economics AS
 • Universell Utforming as
 • Preventor
 • Ledig
 • Advokatfirmaet Stabell & Co
 • Dronning Mauds minne høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Energidata
 • RAND Europe
 • Particip
 • Cambridge Economic Policy Associates (CEPA)
 • Industrial Development Corporation (IDC)
 • Hertie School of Governance (HSOG)
 • Chalmers tekniska högskola
 • Norges Bank
 • Internasjonal evalueringskomité
 • Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
 • Niras
 • Comte Bureau
 • Development Portfolio Management Group (DPMG)
 • Sunnaas sykehus HF
 • Kripos
 • Gaia Consulting Ltd.
 • Swedish Institute for Public Administration (SIPU)
 • Overseas Development Institute (ODI)
 • THEMA Consulting Group
 • Bærekraftig Investering AS
 • Quintessa Limited
 • Studsvik Nuclear AB
 • Westinghouse Electric Sweeden AB
 • HUPAC Intermodal SA
 • IOD PARC
 • TAABCO Research and Development Consultants
 • BearingPoint Norway AS
 • Ekebacka Konsult
 • AECOM
 • Folketrygdfondet
 • CEM Benchmarking
 • Investment Property Databank (IPD)
 • MSCI Index Research
 • Mechatronics Innovation Lab
 • Sámi allaskuvla Samisk høgskole
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE)
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Brunel University London
 • Wangen Consult
 • Carbon Limits
 • The Konterra Group
 • Analysys Mason
 • International Law and Policy Institute (ILPI)
 • mcs:consult
 • African Tax Institute
 • Konsulentselskapet Noodt & Reiding
 • Sambodhi Research and Communications
 • Norsk regnesentral
 • Technopolis Group
 • Regjeringsadvokaten
 • Chinese Academy for Environmental Planning (CAEP)
 • Respons Analyse AS
 • Propel AS
 • Tana Copenhagen
 • Universitetet i Tromsø (UiT)
 • OsloMet - storbyuniversitetet
 • Analysis for Economic Decisions (ADE)
 • PROSAM
 • Høgskolen i Innlandet
 • Norskog
 • NIDS Development Services
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Norway Health Tech
 • Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Ministry of Local Government and Modernisation
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
 • Rambøll Norge AS
 • OECD
 • Volvo Cars Active Safety
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Ekspertgruppe
 • Arbeidsgruppe
 • Funka Nu AB
 • Gottlieb Paludan Architects
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Akvaplan-niva AS
 • Leieboerforeningen
 • Ekspertutvalg
 • Prosjektgruppe
 • NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
 • Agenda Kaupang
 • Faglig analysegruppe for samisk statistikk
 • Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi
 • LivingCities
 • Marstrand AS
 • Holte Consulting AS
 • Faggruppe
 • KUD
 • Det finske Trafikverket
 • Flowchange
 • Universitetet i Umeå
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Kultur- og likestillingsdepartementet
 • Konfliktrådet
 • Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
 • Senter mot marin forsøpling
 • Moderniseringsdepartementet
 • Fiskeridepartementet
 • SDØE og Petoro
 • Ztrong
 • NOKUT
 • Force Technology
 • ArcISo
 • Onceaneering
 • Ekspertpanel
 • Advokatfirmaet Grette AS
 • Bekk
 • A-krimsenteret
 • Hofseth Aqua AS
 • Rådgivende Biologer AS
 • Hille Melbye Arkitekter AS
 • Sandefjord Kommune
 • YouGov
 • Proud Engineers
 • VU Amsterdam
 • ILPI
 • Mysen Consulting
 • Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders
 • Universitetskanslersämbetet
 • BDO AS
 • Center for Clean Air Policy
 • Fagpanel
 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
 • Nasjonalt nettverk for implementering av samhandlingsreformen
 • Nordiske Mediedager
 • Referansegruppe
 • Teknisk beregningsutvalg
 • Følgegruppe
 • EU-delegasjonen
 • European Parliamentary Research Service
 • Ekspertråd
 • Struensee & Co
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • LFV Aviation Consulting
 • Pensjons-LAB
 • Etikkinformasjonsutvalget
 • Europarådets antikorrupsjonsorgan
 • Spire
 • Komité
 • Forente nasjoner FN
 • Forum for spilltrender
 • Grimstadutvalget
 • Universitetet i Oslo
 • Arntzen de Besche advokatfirma AS
 • DNV GL AS
 • Menon Economics AS
 • Lade Agenda
 • Møreforskning AS
 • Nasjonalmuseet
 • A-2 Norge AS
 • Kommunal- og arbeidsdepartementet
 • Finans- og tolldepartementet
 • Planleggings- og samordningsdepartementet
 • Administrasjonsdepartementet
 • Nærings- og energidepartementet
 • Eksternt panel
 • Geelmuyden Kiese
 • Sekretariat
 • Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Creuna AS
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Norsk filminstitutt
 • Aarhus universitet
 • Partsammensatt arbeidsgruppe
 • Partsammensatt gruppe
 • Boston Consulting Group
 • Advokatfirmaet BAHR AS
 • Capgemini Norge
 • Maintech AS
 • Bane NOR
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
 • Statsforvaltaren i Vestland
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvaltaren i Rogaland
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Nord universitet
 • Helse og omsorgsdepartementet
 • Justisdepartementet
 • Kirke-, utdanning- og forskningsdepartementet
 • Barneverns- og helsenemnda
 • Maritim pensjonskasse
 • Kulturdirektoratet
 • Forsvaret
 • Holth & Winge
 • A-lab
 • Nye Veier AS
 • Norges handelshøgskole
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Finnmarkskommisjonen
 • Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
 • Veterinærmedisinsk legemiddelinformasjonssenter
 • Sikkerhet og beredskap
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges musikkhøgskole
 • Sørsamisk kunnskapspark
 • Garantikassen for fiskere
 • Klagenemdsekretariatet
 • Mesterbrevnemda
 • Norsk jernbanemuseum
 • Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Sivilombudet
 • EOS-utvalget
 • Stortingets ombudsnemnd for forsvaret
 • Advokatkontoret Schjødt AS
 • Norgeshus gruppen AS
 • Avinor
 • NUBU
 • Akademika forlag
 • Elden AS
 • by:Larm
 • KBT - Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling
 • Kommunal- og distriksdepartementet
 • Kilden kjønnsforskning.no
 • NTNU Samfunnsforskning AS
 • BARNESYKEPLEIERFORBUNDET NSF
 • Færder kommune
 • Forum for utvikling og miljø
 • Arctic Council Secretariat
 • Helse Nord RHF
 • Andøy kommune
 • Økokrim
 • Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)
 • Norce Norwegian Research Centre As
 • Oslo kommune
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Faglig forum for norske havområder
 • SINTEF AS
 • Transparency International Norge
 • Østfoldmuseene
 • Norsk Vann BA
 • Redd Barna
 • Norges Røde Kors
 • Samfunnsøkonomisk analyse AS
 • Stiftelsen Fritt Ord
 • Stiftinga Museumssenteret i Hordaland
 • Promis AS
 • Transportøkonomisk institutt
 • FAFO
 • Norsk Botanisk Forening
 • Musea i Sogn og Fjordane
 • ISS Facility services AS
 • Nordlandsforskning
 • Proba AS
 • Econ Nordic
 • Ideas2evidence
 • Viatech
 • Asplan Viak
 • Ungt entreprenørskap
 • Norconsult
 • Den norske kirke
 • Miljømerking Norge
 • Vinmonopolet
 • Norsk institutt for naturforskning
 • SIVA
 • Design og arkitektur Norge
 • Human Factors Solutions AS
 • Multiconsult Norge AS
 • Dovre Group Consulting AS
 • Actecan
 • Nordic Consulting Group AS
 • Norsk institutt for luftforskning
 • Ingar Pettersen bedriftsrådgivening
 • Sweco Norge AS
 • Telemarksforskning
 • Muusmann
 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
 • ViaNova
 • Ernst & Young AS
 • Gartner Norge
 • Metier AS
 • Senter for egenutvikling
 • Wikborg Rein advokatfirma AS
 • PriceWaterhouseCoopers AS
 • Institutt for kirke-, religions- og livssynsforkning
 • Fürst & Høverstad
 • VardeHartmark
 • Bull & co advokatfirma
 • MF Vitenskapelig høyskole
 • Kantar Norge
 • Devoteam
 • Vestlandsforsking
 • AC Nielsen AS
 • Scanteam AS
 • Ruralis institutt for rural- og regionalforskning
 • Kiwa AS
 • Norsk institutt for kulturminneforskning
 • Ipsos
 • Sentio Research Norge
 • Kopinor
 • NIVI Analyse
 • Fritjof Nansens institutt
 • AFF ved Norges Handelshøyskole
 • Aker Solutions ASA
 • Systra Norge AS
 • Handelshøyskolen BI
 • Visit Svalbard
 • Civitas AS
 • Kontali Analyse
 • Virke
 • Bouvet Norge AS
 • ADAPT Consulting
 • Bygganalyse
 • Gehør strategi og rådgivning
 • Dark arkitekter AS
 • NOMIKO
 • Prognosesenteret
 • RISE fire research
 • Norske arkitekters landsforbund
 • Tante Randi reklamebyrå
 • Byantropologene AS
 • Norgeshus AS
 • Askøy kommune
 • Inventura
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Uniconsult
 • KS Kommunesektorens organisasjon
 • Advokatfirmaet Schjatvet
 • Synlighet AS
 • Epedemi AS
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Reflekt AS
 • Sopra Steria AS
 • Relevant AS
 • Maximite
 • TinyMesh AS
 • Overhaus AS
 • Høyre
 • Venstre
 • Fremskrittspartiet
 • Kristelig folkeparti
 • inFuture
 • Gtl Management AS
 • Norsk musikkråd
 • Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Norsk Turistutvikling AS
 • Sonat AS
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Nexia Norge AS
 • BHL accounting AS
 • Concreto AS
 • Mercer Norge AS
 • Numerika AS
 • Integra AS
 • Norstat Norge AS
 • Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
 • Wood Group Norway AS
 • Implement Consulting Group AS
 • Kirkens bymisjon
 • Sparebankstiftelsen DNB
 • Advokatfirmaet Hjort AS
 • Advokatfirmaet Wiersholm AS
 • Atea AS
 • TietoEvry Norway AS
 • Accenture AS
 • Helse Vest RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Bergen HF
 • A2G Kompetanse
 • AF Offshore Decom AS
 • AFRY Group Norway AS
 • NRK
 • Faun Naturforvaltning AS
 • KoRus DA
 • Moods Qualitative Research
 • Nasjonalt Velferdsteknologiprogram
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Konkurrensverket
 • International Initiative for Impact Evaluation
 • Teknologirådet
 • Advokatfirmaet Sulland AS
 • Ørsta kommune
 • Fiken AS
 • Norges geotekniske institutt AS
 • Norges sjømatråd AS
 • Chr Michelsens Institutt
 • Lloyd´s register EMAS
 • Capto AS
 • Grid Arendal
 • Teleplan Consulting AS
 • Universitetssenteret på Svalbard
 • Mimir AS
 • Vestland fylkeskommune
 • Norsk institutt for bærekraftsforskning AS
 • Fretex AS
 • Arbeid & inkludering
 • Kvinneuniversitetet
 • Nordlandssykehuset HF
 • Bergfald Miljørådgivere AS
 • Aquateam COWI AS
 • Interconsult Norge AS
 • Cicero Senter for klimaforskning
 • Add Energy Group AS
 • Unitech Power Systems AS
 • Dr. Techn. Olav Olsen AS
 • Oslo Universitetssykehus HF
 • StormGeo
 • Ocean Innovation Group AS
 • Safetech Norge AS
 • 4Subsea AS
 • St Olavs Hospital HF
 • Rehabiliteringssenteret AiR
 • Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
 • Advokatfirmaet Wigemyr DA
 • McKinsey & Company Norway
 • Helse Stavanger HF
 • Opak Gruppen AS
 • Link arkitektur AS
 • Burson Cohn & Wolfe AS
 • Norsk Telecom AS
 • SALT Lofoten AS
 • Execu AS
 • Rystad Energy AS
 • CMS Kluge advokatfirma AS
 • WSP Norge AS
 • TT Anlegg AS
 • Sosiologisk poliklinikk AS
 • HRP AS
 • Helseøkonomisk analyse AS
 • Halogen AS
 • Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet
 • Genesis Oil & Gas Consultans Ltd
 • Retriever Norge AS
 • Osland Havbruk AS
 • IKM Gruppen AS
 • NUI AS
 • Arkitektum AS
 • Helios AS
 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS
 • Simula Research Laboratory AS
 • Snøhetta Design AS
 • Advokatfirmaet Haavind AS
 • ALT Legalt AS
 • Epinion Norge AS
 • Kulturell Dialog DA
 • Media Lunde Tollefsen AS
 • Oeconomica DA
 • Dehns Nordic AS
 • Advokatfirmaet Lund & co
 • Mepex Consult AS
 • Travers AS
 • Designit AS
 • Universalia
 • Development Consulting AS
 • Groupe Conseil Louis Phillipe Lavois Inc
 • LPG Rådgivning
 • KanEnergi AS
 • Overseas Development Institute
 • Bioquest HB
 • Cell Network Norge AS
 • Danmarks evalueringsinstitut (EVA)
 • Wassum Investment Consulting AS
 • Wood Mackenzie Ltd
 • NORLAT a/s
 • Context Consult
 • Jethro Consult
 • Læringslaben AS
 • Stiftelsen Siste Sjanse
 • Orakel
 • Forum for offentlige bygg og eiendommer
 • Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning
 • Norsk kommunalteknisk forening
 • Næringssenteret i Vestfold AS
 • Nordisk råd
 • Karlstadts Universitet
 • Norges Råfisklag
 • Norges sildesalslag
 • Hero Norge AS
 • Senter for internasjonal konfliktløsning
 • Socon Ltd
 • Olsberg SPI Ltd
 • Stockholms Univeritet
 • Impello AS
 • Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser
 • Furst medisinsk laboratorium
 • Advokatfirmaet Mageli
 • Scienta AS
 • Tyréns AB
 • Ruter AS
 • LPO Arkitekter AS
 • Kinei AS
 • Koordineringsenheten mot menneskehandel
 • AgriAnalyse AS
 • WayBack, Stiftelsen livet etter soning
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Framtiden i våre hender
 • Tefficient
 • Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk
 • Advokatfirmaet Føyen AS
 • Henning Larsen Architects AS
 • Private barnehagers landsforbund
 • Utdanningsforbundet
 • Elevorganisasjonen
 • Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • Prokonsult AS
 • Tyrilistiftelsen
 • Ex ante akademisk forlag