Stønad til skolegang som attføringstiltak

Evaluering|

I 2003 ble det innført et kostnadstak for dekning av skolepenger for personer som tar utdanning under attføring. I 2004 ble aldersgrensen for å delta i utdanning under attføring hevet fra 22 til 26 år. Econ Analyse har undersøkt virkningene av de to regelendringene. De finner relativt små effekter av kostnadstaket. Effektene som lar seg påvise, er på linje med intensjonene, og de finner få ulemper ved regelendringen. Effektene av hevet aldersgrense er større. Regelendringen har ført til at færre unge søker attføring, færre får innvilget attføring, og færre begynner på utdanningstiltak. Effektene er likevel mindre enn forventet, og mange unge får unntak. De finner dessuten en del negative effekter av aldersgrensen.

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • ECON analyse
Intervju
Spørreskjema
Statistikk