Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming

Evaluering|

Rapporten analyserer den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av universell utforming. Det vurderes hvilke nytte- og kostnadsvirkninger som bør inngå i eventuelle samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser. Rapporten viser at det kan være vanskelig å tallfeste nyttekomponenter både pga. at det er vanskelig eller umulig å måle noen av effektene og manglende data når det gjelder komponenter som i prinsippet kan måles. Når det gjelder måling av kostnadskomponentene er problemene knyttet til at enhetspriser ved anbud ikke er offentlige. Det bør utføres undersøkelser som gir et bedre grunnlag for å tallfeste nytte- og kostnadsvirkningene som det er mulig å måle.

  • Husbanken
  • Per Medby, Jon Christophersen, Karine Denizou, Dag Fjeld Edvardsen
  • Norsk institutt for by- og regionforskning, Norges byggforskningsinstitutt
Dokumentstudier