Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes stedlige arbeidsgiverkontroll

Evaluering|

Med stedlig arbeidsgiverkontroll menes en gjennomgang av arbeidsgivers regnskaper med tilhørende bilag for å påse og sikre at skattetrekk og arbeidsgiveravgift blir korrekt beregnet og innberettet i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Skatteoppkreverne hører administrativt til kommunene, men er underlagt Finansdepartementets og skatteetatens (Skattedirektoratet og skattefogdene) faglige instruksjonsmyndighet for innkreving av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift samt kontrollfunksjoner overfor arbeidsgivere. Antall stedlige arbeidsgiverkontroller utført av skatteoppkreverne har på landsbasis blitt redusert fra 8 069 i 1990 til 6 219 i 2000, dvs. en reduksjon på 23 %. Formålet med undersøkelsen har vært å dokumentere og vurdere omfanget av den stedlige arbeidsgiverkontrollen ut fra kravet om forsvarlig kontrollvirksomhet. Ressursinnsatsen kommunene anvender til arbeidsgiverkontrollen, er kartlagt, og det er forsøkt påvist eventuelle årsaker til manglende prioriteringer. Likeledes er det undersøkt om retningslinjene vedrørende planlegging og gjennomføring av arbeidsgiverkontrollen er fulgt, og det er foretatt en vurdering av organiseringen av kontrollvirksomheten.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk