Livsopphold ved startlån

Evaluering|

SIFO har på oppdrag fra Husbanken sett på hvordan deres referansebudsjett i dag brukes i forbindelse med saksbehandling av startlån, og vurdert hvorvidt praksis kan bli mer hensiktsmessig. Rapporten konkluderer med at referansebudsjettet ut fra sine forutsetninger er lite egnet som en absolutt laveste grense for lånetildeling, og understreker at det er viktig å gi rom for praktisk skjønn i vurderingen av lånesøkeres økonomi. Samtidig problematiseres muligheten for ulik praksis fra kommune til kommune. SIFO mener ut fra dette at det bør kunne etableres et supplerende sett av lavere livsoppholdsbeløp som kan representere en nedre grense for når lånopptak kan tilrås. Saksbehandlernes skjønn vil normalt kunne operere mellom disse to grensene.

  • Husbanken
  • Elling Borgeraas, Ragnhild Brusdal
  • Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
Dokumentstudier
Statistikk