Kraftproduksjon og vindforhold

Evaluering|

Rapporten inneholder en vurdering av vindforhold og potensialet for kraftproduksjon for hvert av utredningsområdene som ble valgt ut gjennom prosjektet Havvind. Offshore vindenergi er i rask teknologisk utvikling. Denne rapporten legger til grunn teknologi som finnes i dag eller som vil finnes innen et toårsperspektiv. Noen trender er framtredende i utviklingen av offshore vindkraft, vindmøllene blir større, man etablerer bunnfaste konstruksjoner på stadig dypere vann og vindparker blir bygget med større avstand fra land. Vindmøller på flytende plattformer er også under utprøving. I denne studien er det fire områder som skal utredes for kraftproduksjon med flyteteknologi. Denne fagutredningen er en delutredning. I denne studien skal vindparkene plasseres med tanke på å optimalisere energiproduksjonen. Rapporten presenterer datagrunnlaget, beskriver vindregimene i utredningsområdene, turbintyper og vindparkutforming diskuteres før detaljert plassering og organisering av turbiner for hvert utredningsområde blir foreslått. Det er foretatt produksjonsberegninger, isingsproblematikk og vaketap diskuteres, ekstremverdier for vind og bølger i utredningsområdene blir beregnet og diskutert. Videre blir tilkomst fra skip i utredningsområdene diskutert. Det gjelder også samvariasjon i vind mellom utredningsområdene. I tillegg presenteres netto produksjonsberegninger.

  • Norges vassdrags- og energiverk
  • StormGeo
Statistikk
Observasjon