Gjennomgang av tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Evaluering|

Rapporten er en oppfølging av en evaluering av tilskuddsordningen for avløsing ved sykdom og fødsel mv. . gjennomført av Vista Analyse på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. I rapporten kommenterer vi funnene i evalueringen, i tillegg til at vi belyser enkelte nye områder.

  • Landbruks- og matdepartementet
  • Hilde Haug Simonhjell, Line Silberg van der Velde, Mats Petter Sydengen
  • Landbruksdirektoratet
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk