Gjennomgang av grunnstønadsordningen

Evaluering|

Grunnstønad etter folketrygdloven kapittel 6 skal dekke varige og nødvendige merutgifter som personer har som følge av sykdom, skade eller lyte. Arbeids- og sosialdepartementet tok våren 2017 initiativ til en ekstern gjennomgang av grunnstønadsordningen. Formålet med gjennomgangen har vært å få en overordnet analyse og vurdering av forvaltning, måloppnåelse og innretting av ordningen, med vekt på om dagens ordning er tilstrekkelig treffsikker og fleksibel i forhold til å fange opp de som har de største ekstrautgiftene. Hovedkonklusjonen i Probas rapport er at grunnstønadsordningen er innrettet og forvaltet slik at mottakerne i hovedsak får dekket sine merutgifter.

  • Arbeids- og sosialdepartementet
  • Audun Gleinsvik
  • PROBA Samfunnsanalyse, Rambøll Management Consulting
Intervju
Spørreskjema
Statistikk