Evaluering av tilskuddsordning for elektrisitetssparing i husholdninger

Evaluering|

Rambøll Management Consulting AS (Rambøll) har på oppdrag fra Enova SF (Enova) gjennomført en evaluering av 'Tilskuddsordning for elektrisitetssparing i husholdninger". Evalueringen er foretatt i tidsrommet januar til mars 2009. Rambøll står alene ansvarlig for alle analyser, konklusjoner og anbefalinger i rapporten. Evalueringen gjennomføres med bakgrunn i en gjennomgang av tilskuddsordningen vurdert ut i fra seks evalueringstema. Evalueringen skal inngå som grunnlag for det videre arbeidet med tilskuddsordningen hos Enova og i deres rapportering til Olje- og energidepartementet (OED).

  • Olje- og energidepartementet
  • Rambøll Management, Enova
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier