Evaluering av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Evaluering|

Evaluering som blant annet vurderer om FHF er forvaltet i tråd med lovhjemmel og intensjonene med fondet, effekter og resultater av FHFs aktivitet, sammenheng mellom FHFs iverksetting og effekter og resultater, brukertilfredshet og forslag til endringer i styring og iverksetting.

  • Fiskeri- og kystdepartementet
  • Finn Østravik
  • NIFU STEP
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier