Brukerundersøkelsen 2004 : regelverksprosjektet for utarbeidelse av et helhetlig, koordinert regelverk for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på sokkelen og på enkelte anlegg på land

Evaluering|

Brukerundersøkelse om HMS- forskriftene på land og sokkelen. Ble planlagt som delprosjekt til regelverksprosjektet. Forslag til undersøkelse, intervjugrupper og tidsplan ble forelagt regelverksforumet for petroleumstilsynet som anbefalte at undersøkelsen også ble sendt ut for individuell besvarelse. Til gjennomføring av prosjektet valgte Ptil to eksterne konsulenter. I tillegg deltok prosjektsekretær for regelverksprosjektet i Ptil på intervjuene.

  • Petroleumstilsynet
  • Ralph Guttormsen, Ole Oulie
  • RC Consultants, Oulie Advokatfirma
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier