Avslutning av oljefelt

Evaluering|

Når et oljefelt nærmer seg slutten av sin levetid, kan levetiden forlenges gjennom investeringer som kan gi tilleggsressurser. Lønnsomheten av slike investeringer er større jo større nedstengingskostnadene er. Når størrelsen på nedstengingskostnadene er tilstrekkelig stor, er lønnsomheten av investeringer for å finne tilleggsressurser større jo større er kalkulasjonsrenten som blir brukt. Dersom oljeselskapet bruker en høyere kalkulasjonsrente enn den som brukes i en samfunnsøkonomisk analyse, innebærer dette at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er lavere enn den bedriftsøkonomiske lønnsomheten. Det kan derfor være investeringsprosjekter som oljeselskapet vurderer som lønnsomme men som likevel er samfunnsøkonomisk ulønnsomme.

  • Oljedirektoratet
  • Michael Hoel
  • Vista Analyse
Statistikk