Last ned som PDF

1.34 MB

Forsiden av dokumentet Sluttrapport : pilotprosjekt mellom NAV Oppland og Oppland Røde Kors

Evaluering

Sluttrapport : pilotprosjekt mellom NAV Oppland og Oppland Røde Kors kvalifiseringsprogrammet- grunnlag for et samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor?

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) ble lansert som et av regjeringens viktigste satsninger for å bekjempe fattigdom, der hensikten er å gi nye muligheter til de som i dagens system er avhengige av økonomisk sosialhjelp. Programmet retter seg i hovedsak mot dem som vurderes å ha en mulighet for å komme i arbeid, men som i et vanlig arbeidsmarked vil møte på utfordringer. Hver deltager i KVP får et individuelt tilpasset program, og prinsippet om individuell utforming vektlegges. Det er således åpnet for at frivillig arbeid kan inn gå som en komponent i et individuelt KVP, samtidig erfarer NAV at det i realiteten er få deltakere på KVP som har frivillig arbeid som en fast del av sitt individuelt tilrettelagte program. Deltakelse på aktiviteter og sosiale møteplasser i regi av Røde Kors er tenkt til å styrke det sosiale tilbudet til den enkelte deltaker, og således være et supplement til rene arbeids- og utdanningsrettede tiltak i KVP. Tettere samarbeid med en frivillig organisasjon som Røde Kors er tenkt til å føre til en forbedring av de individuelle KVP-programmene for målgruppen og muliggjøre en overgang fra sosialhjelp til deltakelse i arbeidslivet. For å få samarbeidet i gang, ble det iverksatt et pilotprosjekt over ett og et halvt år, som underveis ble forlenget til to år.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utførere

Norges Røde Kors og NAV Arbeids- og velferdsetaten

Forfatter

Anette Sørlie

Språk

norsk (bokmål)