Last ned som PDF

67 sider

1.33 MB

Forsiden av dokumentet VegRAMS - Premisser for planlegging, prosjektering, bygging og rehabilitering

Veileder

VegRAMS - Premisser for planlegging, prosjektering, bygging og rehabilitering

Denne veilederen beskriver et verktøy, VegRAMS, som skal bidra til å tilfredsstille kravene i vegnormalene (N100 Veg- og gateutforming, N400 Bruprosjektering, N500 Vegtunneler) om at det i planfasen skal tas hensyn til framtidig drift og vedlikehold samt oppetid for trafikantene. VegRAMS benyttes for å fastlegge drifts-, vedlikeholds- og rehabiliteringsmessige premisser for planlegging, prosjektering og bygging av vegprosjekter inkludert vegutbedringsprosjekter og rehabiliteringsprosjekter. VegRAMS bidrar til å klargjøre disse premissene gjennom å avklare konsekvenser av foreliggende planer for drift, vedlikehold og rehabilitering i form av framtidige kostnader og trafikkavviklingsforhold (oppetid) for veganlegget.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk