Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet iNasjonalparker

Evaluering

iNasjonalparker er autorisasjonsvilkårene oppfylt?

iNasjonalparker oppfyller i hovedsak kravene til autorisasjon som nasjonalparksenter, og har arbeidet aktivt for å forbedre informasjonen og samarbeidet med andre aktører de siste årene. DNs krav om samarbeid med Norsk Villreinsenter Nord er imidlertid bare delvis innfridd. iNasjonalparkers økonomiske bæreevne på lenger sikt er også usikker, og man bør vurdere senterstrukturen og en mer formell tilknytning til villreinsentret. Et nasjonalparksenter er et informasjonssenter som miljøforvaltningen ved Direktoratet for naturforvaltning (DN) samarbeider med gjennom en autorisasjonsavtale. For å oppnå autorisasjon må senteret informere om nasjonalparker og naturvern, drive formidling og motivere til miljøvennlig friluftsliv, samt ivareta andre aktuelle formidlingsoppgaver for miljøforvaltningen. Det er pr. dags dato etablert i alt 14 nasjonalparksentre. Nasjonalparksenteret iNasjonalparker dekker to nasjonalparker, Rondane og Dovrefjell-Sunndalsfjella, og er en form for paraplyorganisasjon for seks mindre sentre. iNasjonalparker ble autorisert første gang i 2001, og denne autorisasjonen ble forlenget med to år i 2007, med et par særskilte krav. Gjeldende autorisasjon går ut i april 2009, og DN ønsker en vurdering av hvorvidt iNasjonalparker skal gis en videre autorisasjon og eventuelt på hvilke vilkår.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Direktoratet for naturforvaltning

Utfører

Econ Pöyry

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8232-045-0