Last ned som PDF

115 sider

2.63 MB

Forsiden av dokumentet Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Evaluering

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe

Arbeids- og sosialdepartementet inviterte i november 2016 berørte parter og myndigheter til en arbeidsgruppe for en felles vurdering og drøfting av HMS-tilstanden og – utviklingen i norsk petroleumsvirksomhet. Bakgrunnen var at utviklingen i 2015 og 2016 skapte behov for å sette HMS-situasjonen i petroleumsvirksomheten på dagsorden. Gruppen har vært ledet av professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, Ole Andreas Engen. Et viktig mål med arbeidsgruppens arbeid har vært å komme frem til et representativt og omforent bilde av status for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Gruppen skulle videre vurdere hva som skal til for å opprettholde og forbedre sikkerhetsnivået, samtidig med effektiv og økonomisk drift. Med helse, miljø og sikkerhet menes i denne rapporten problemstillinger knyttet til storulykke og arbeidsmiljø offshore og på landanleggene, og arbeidsgruppens diskusjoner er derfor avgrenset mot tilstøtende områder som ytre miljø, luftfart og sikring/security. Partenes og myndighetenes oppfatning av status, utfordringer og eventuelle mulige veier til videre utvikling og forbedring skal inngå som grunnlag for en ny stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Utfører

Partsammensatt arbeidsgruppe

Forfatter

Ole Andreas Engen mfl.

Språk

norsk

Tema

Arbeidsliv

Nøkkelord

Arbeidsmiljø og sikkerhet, Olje og gass