Women can do it - an evaluation of the WCDI programme in the Western Balkans

Evaluering|

Evaluering av Kvinner Kan-programmet på Vest-Balkan i perioden 2001-2003. Formålet med evalueringen var å vurdere i hvilken grad Kvinner Kan-programmet hadde oppnådd sine kortsiktige og langsiktige målsetninger. Evalueringen skulle i følge mandatet også bidra med anbefalinger for eventuelle justeringer av programmet, samt vurdere hvorvidt programmet hadde lærdommer som kunne brukes i andre land preget av post-konflikt. Brukerne av evalueringsresultatene skulle være både Utenriksdepartementet (UD), Norsk Folkehjelp og Arbeiderpartiets kvinnenettverk.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
  • Sigrid Skålnes, Jørn Holm-Hansen
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon