Vurdering av forbud mot fossilt brensel i landbruksbygg mv.

Evaluering|

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBk) har Vista Analyse i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving vurdert hvilke konsekvenser et forbud mot bruk av fossilt brensel i nye landbruksbygg og andre typer bygg som i dag er unntatt fra forbudet vil få med henblikk på klimagassutslipp og økonomiske virkninger. Knut Berg og Per Olav Skjølberg (begge Norsk Landbruksrådgiving) samt Christian Grorud og John Magne Skjelvik (prosjektleder) har gjennomført utredningen. Karin Ibenholt i Vista Analyse har stått for kvalitetssikringen. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Inger Grethe England. Arbeidet har bestått i gjennomgang og analyse av regelverk og annet skriftlig materiale, samt samtaler med aktører i næringsliv og forvaltning. Takk til alle som har bidratt med nyttig informasjon til arbeidet!

  • Direktoratet for byggkvalitet
  • Christian Grorud, Knut Berg, Per Olav Skjølberg, John Magne Skjelvik
  • Vista Analyse
Intervju
Dokumentstudier