Vurdering av behovet for et kompetansesenter for utmarksnæringer

Evaluering|

Mandat for denne utredningen har vært å vurdere behovet for et kompetansesenter for utmarksnæringer. Det overordna målet for Verdiskapingsprogrammet for næringskombinasjoner og samisk reiseliv er å øke verdiskapingen gjennom satsing og utvikling av innovative næringskombinasjoner og samisk reiseliv. Målet for utvikling av utmarksnæringer er å øke verdiskapingen i samiske områder gjennom bedre utnyttelse av utmarksprodukter. I den samiske verden er det ikke et klart skille mellom næring og matauk/hobby/rekreasjon hva gjelder bruk av utmark. Det samiske begrepet meahccesteapmi dekker i stor grad begge begrepene, og kan i noen tilfeller føre til misforståelser for hva den enkelte legger i begrepet utmarksnæring. Vi har lagt vekt på at det er utmarksnæring som skal være grunnlaget for et kompetansesenter og har tolket begrepet utmarksnæring som følger: ”Næring som utnytter ressursene i utmarka til å skape og omsette produkter og tjenester av et visst omfang og som er egnet til å gi et overskudd over tid. ”

  • Sametinget - administrasjonen
  • Magne Svineng, Veslemøy K. Dahl
  • Asplan Viak
Dokumentstudier
Observasjon