Verdiskaping og sysselsetting

Evaluering|

Formålet med utredningen er å vurdere potensielle virkninger for sysselsetting og næringsliv som kan følge av vindkraftutbygging i de 15 utredningsområdene som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har definert, med spesielt fokus på eksportrettet industri. De faktiske sysselsettingseffektene vil i tillegg til fremdrift og fasing av en eventuell havvindsatsing også bestemmes av ledig kapasitet i norsk økonomi. Tilgangen på arbeidskraft i relevante næringer vil i stor grad bestemmes av aktivitetsnivået i petroleumssektoren. For å gi et godt bilde av de kumulative virkningene legges det til grunn i beregningene for sysselsettings- og verdiskapingsvirkninger at alle sonene bygges ut. Innledningsvis i rapporten presenteres nøkkeldata for de 15 utredningsområdene/sonene. Det fokuseres her på sonenes fysiske karakteristikker som er av betydning for beregning av virkninger for sysselsetting. Deretter redegjøres det for den metodiske tilnærmingen som er benyttet for å beregne virkningene for sysselsetting og verdiskaping. I de etterfølgende kapitlene gjennomgås modeller og forutsetninger for de ulike beregningene og vurderinger og analyser presenteres.

  • Norges vassdrags- og energiverk
  • Multiconsult
Statistikk
Observasjon