Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt

Evaluering|

Rapporten presenterer forskning på vanskeligstilte på boligmarkedet, boligsosiale virkemidler og integrering, marginalisering og segregering på det norske boligmarkedet i perioden 2005 til 2015. Kunnskapsoversikten baserer seg på forskning som har funnet sted i perioden 2005 til 2015. Rapporten fremhever styrker og svakheter ved den eksisterende forskningen. Den oppsummerer også kunnskapsbehovet på feltet og peker på nye metoder, data og problemstillinger som kan være aktuelle i fremtiden. Rapporten bygger på foregående kunnskapsoversikter på feltet (Hellevik og Nordvik 2004, Rambøll 2010).

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken
  • Jardar Sørvoll, Monica Five Aarset
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Dokumentstudier