Uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag

Evaluering|

Dette prosjektet ble startet opp på initiativ fra Fiskeridirektoratet og Fylkesmannen i Hordaland. Oppdragsgiver har vært Fiskeridirektoratet. Hovedhensikten har vært å kartlegge muligheter og begrensninger i forbindelse med uttak av oppdrettslaks i elv. LFI-Unifob m. fl. gjennomførte feltarbeid i 10 elver høsten 2007. Som et resultat av dette ble i alt 297 laks kontrollert og 121 oppdrettslaks tatt ut. Rapporten beskriver metodikk som kan benyttes i forbindelse med innfanging av laks i elv. Den beskriver også resultatene fra elvene det ble arbeidet i, og diskuterer disse i forhold til prosjektets målsettinger.

  • Fiskeriadministrasjonen
  • Gunnar Bekke Lehmann, Tore Wiers, Sven-Erik Gabrielsen
  • LFI-Unifob
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon