Utredning Husbanken: organisering, oppgaveløsning og styring

Evaluering|

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ga Agenda Kaupang, i samarbeied med Proba samfunnsanalyse, i oppdrag å utrede Husbankens organisering og oppgaveløsning og KMDs styring av Husbanken, for å få et godt grunnlag for å videreutvikle Husbanken til et enda mer effektivt virkemiddel for gjennomføring av boligpolitikken. Utredningen har både et evaluerings- og et utviklingsperspektiv. Evalueringssporet gir en status på hvor Husbanken står, samt hvilke utviklings- og endringsprosesser som er under gjennomføring i Husbanken. Utviklingssporet har ca. et 5-årsperspektiv.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Gitte Haugnæss, Morten Stenstadvold, Gjermund Lanestedt, Lars-Erik Becken
  • AGENDA Kaupang, PROBA Samfunnsanalyse
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier