Utlekking av miljøgifter fra større grunnforurensningslokaliteter i Norge

Evaluering|

Rapporten inneholder en oversikt over beregnede nasjonale tall for mengder og utslipp av en del prioriterte miljøgifter, i forurenset grunn lokaliteter med påvirkningsgrad 3: "Påvist påvirkning og behov for fysiske tiltak". Beregningene er usikre, men gir en indikasjon på de mengder og utslipp som knytter seg til større deponier og forurenset grunn i Norge.

  • Statens forurensningstilsyn
  • Torkil Williksen, Anne Danielsberg
  • Norconsult
Dokumentstudier
Observasjon