Utenlandske investeringer i norsk FoU

Evaluering|

Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge ble i Forskningsmeldingen (St. meld. nr. 20 2004–2005 Vilje til forskning) gitt i oppdrag å utrede tiltak som kan bidra til å øke de utenlandske investeringene i norsk forskning og utvikling, for på denne måten å bidra til å øke Norges totale FoU-innsats. Som en del av dette arbeidet ble NIFU STEP bedt om å kartlegge status for utenlandske investeringer i FoU i Norge. Dette oppdraget omfattet en kartlegging av hvilke kilder til slike investeringer som måtte finnes; deres absolutte og relative betydning samt deres fordeling på utførende sektorer. Denne rapporten beskriver resultatet av dette kartleggingsarbeidet.

  • Norges Forskningsråd
  • Sverre Herstad, Tore Sandven, Aris Kaloudis
  • NIFU STEP
Dokumentstudier
Statistikk