Undersøkelse av miljøgifter ved fire norske renseanlegg

Evaluering|

I denne undersøkelsen ble det analysert for de utvalgte miljøgiftene PFOA, Bisfenol A (BPA), Triklosan, 2,4,6- Tri-tert. -betylfenol, Dodecylfenol og Siloksan (D5) i innløpsvann, utløpsvann og slam fra fire kommunale avløpsrenseanlegg. Det ble gjennomført tre prøvetakingsomganger høsten 2009. Ingen av prøvene hadde spesielt høyere eller lavere konsentrasjoner for de stoffene som var undersøkt enn det som andre tilsvarende undersøkelser i Norge eller i Norden på kommunalt avløpsvann og slam har vist.

  • Statens forurensningstilsyn
  • Line Diana Blytt
  • Aquateam - norsk vannteknologisk senter
Dokumentstudier
Observasjon