Tiltakssatsing i forhold til sosialhjelpsmottakere

Evaluering|

Regjeringen la i oktober 2002 frem Stortingsmelding nr. 6 (2002-2003) - Tiltaksplan mot fattigdom. Gjennomføringen av tiltaksplanen baseres på et samarbeid mellom Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Sosial- og helsedirektorat, Aetat arbeidsdirektorat og KS. Et av hovedtiltakene i planen er arbeidsmarkedstiltak overfor langtids sosialhjelpmottakere. Hovedmålsettingene med satsingen på arbeidsmarkedstiltak er å få langtidsmottakere av sosialhjelp i arbeid og hindre nyrekruttering av sosialhjelpmottakere med særlig vekt på ungdom. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har fått i oppdrag av Aetat Arbeidsdirektoratet å foreta en helhetlig evaluering av arbeidsmarkedssatsingen. Medio oktober 2004 fikk AFI i oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet (ASO) om å utarbeide et notat som baserer seg på data fra denne evalueringen.

  • Arbeidsmarkedsetaten
  • Kjetil Frøyland, Angelika Schafft, Øystein Spjelkavik
  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier