Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Evaluering|

Riksrevisjonens undersøkelse belyser om utviklingen i eldresektoren siden tilskuddsordningen ble etablert, er i samsvar med målene som er fastsatt for tilskuddet og eldresektoren. Undersøkelsen belyser også om departementet har etablert rutiner/systemer for resultatoppfølging av tilskuddsordningen. Undersøkelsen er avgrenset til tilskuddsordningens tre første virkeår, 1994–96.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk