Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgødsel

Evaluering|

Pilotordningen med tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel er gjennomført i ulike landsdeler i perioden 2008-2011. Formålet med ordningen er å bidra til en mer miljøvennlig sprednig av husdyrgjødsel enn i dag. I utprøvningsområdene har ordningen bidratt til en endret spredepraksis på en stor andel av arealene. God oppslutning viser at gårdbrukerne har vært motiverte for å endre praksis. Med bakgrunn i evalueringen og vurderingen av de enkelte elementene i pilotordningen og andre relevante forhold knyttet til husdyrgjødsel, anbefaler SLF følgende varige tiltak og virkemidler: 1) Det etableres en egen landsdekkende ordning med tilskudd til foretak som benytter miljøvennlige medtoder for å spre husdyrgjødsel. 2)Gjennom generelt gjødselregelverk foretas innskjerpinger og tilpasninger som bidrar til redusert utslipp av gass og lukt fra husdyrgjødsel.

  • Landbruks- og matdepartementet
  • Arve Gladheim
  • Statens landbruksforvaltning
Dokumentstudier
Statistikk