Tillit og brede prosesser : hovedrapport

Evaluering|

På oppdrag fra det nasjonale programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) har Oxford Research foretatt en evaluering av tre av prosjektene i programmet; NCE Aquaculture, NCE Culinology og NCE Oslo Cancer Cluster. Evalueringen er basert på en rekke kilder; dokumenter, intervjuer, spørreundersøkelser til aktø-rene og regnskapsinformasjon fra offisielle registre. Evalueringen er dokumen-tert i en rapport per NCE. Denne rapporten oppsummerer funnene og drøfter prosjektenes bidrag til videreutvikling av NCE-programmet.

  • Innovasjon Norge
  • Harald Furre, André Flatnes
  • Oxford Research
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier