Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft

Evaluering|

Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt i hvilken grad tilgang på egnede boliger i distriktskommunene hemmer rekruttering av arbeidskraft. Kartleggingen omfatter 147 distriktskommuner. Rapporten viser at det er utfordringer knyttet til tilgang på egnede boliger i noen distriktskommuner. Rapporten belyser videre hvorfor det ikke er tilgjengelige boliger og peker på mulige tiltak som kan løse problemet.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)
  • Rolf Røtnes, Mikkel Myhre Walbækken, Marthe Norberg-Schulz, Markus Gyene
  • Samfunnsøkonomisk analyse
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk