Tilbudet til volds- og sedelighetsdømte

Evaluering|

Evalueringen handler om innhold og teorigrunnlag i tilbudet til domfelte med volds- eller sedelighetsproblematikk og resultatene i dette arbeidet. Den trekker frem to utfordringer de fem ulike tiltak står overfor i å legge til rette for resultatvurdering. Den første dreier seg om å inkorporere i tilbudene kunnskap om de norske innsatte og de behovene som er vist å prege dem. Dette er nødvendig for å tilpasse tiltakene til en norsk virkelighet. Den andre hovedutfordringen retter seg mot å gjøre skillet mellom behandlingstiltak og straffegjennomføring tydelig på alle nivåer, for på den måten å sikre optimal kvalitet på begge deler.

  • Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS
  • Christine Friestad
  • Forskningsstiftelsen fafo
Intervju
Dokumentstudier