Terrestrisk naturovervåking

Evaluering|

Program for terrestrisk naturovervåking (TOV) omfatter integrert overvåking av et bredt spekter av økosystemkomponenter i næringskjeder i boreale og alpine økosystemer, som mengde og forekomst av planter (markvegetasjon og epifytter på trær), samt populasjonsstørrelse og pro-duksjon hos dyr (smågnagere, lirype, kongeørn, jaktfalk og et utvalg av spurvefuglarter). Dette er komponenter som kan respondere på endringer i ulike menneskeskapte eller naturlige på-virkningsfaktorer. Programmet er særlig egnet til å fange opp effekter av storskala endringer i klima og langtransporterte luftforurensninger, der de sørligste områdene (Lund, Solhomfjell) har de høyeste belastningene av forurensninger. Indikatorarter som planter, rovfugl og spurve-fugl kan forventes å ha annen artssammensetning, bestandsdynamikk og/eller lavere repro-duksjonssuksess, i sør dersom forurensninger har effekter. I henhold til gjennomføringsplanen ble det i 2004 ikke utført ordinære undersøkelser av markvegetasjon og epifytter. Det er derfor bare resultatene for smågnagere og fugler som rapporteres her.

  • Direktoratet for naturforvaltning
  • Erik Framstad, John Atle Kålås
  • Norsk institutt for naturforskning
Statistikk
Observasjon