Statlig styring av kommunene

Evaluering|

Målet med prosjektet har vært å framskaffe en kunnskapsstatus om utviklingen av statlig styring av kommunene. En slik oversikt skal danne grunnlag for en analyse av utviklingstrekk på tvers av sektorer sett på bakgrunn av prinsippet om rammestyring, samhandling og dialog mellom stat og kommunesektor. Slik oppdraget ble definert, er kartleggingen og analysen avgrenset til virkemidler av juridisk karakter og dekker fagområdene helse (inkludert pleie og omsorg), grunnskole (10-årig) og miljøvern (unntatt planlegging). Prosjektet har kartlagt utviklingen de siste 10 år, dvs. perioden 1999-2009.

  • Kommunal- og regionaldepartementet
  • Ellen Rønning Arnesen, Annemor Kalleberg, Eivor Bremer Nebben, Ingunn Botheim
  • Direktoratet for forvaltning og IKT
Intervju
Dokumentstudier