Sluttevaluering av Groruddalssatsingen

Evaluering|

Oslo kommune og staten inngikk i januar 2007 en intensjonsavtale om et tiårig samarbeid for å bedre levekårene og miljøforholdene i Groruddalen: Groruddalssatsingen, kanskje det største miljø- og levekårsløftet i Norge noensinne. Et stort antall instanser er involvert fra stat og kommune. Arbeidet baserer seg på et tett samarbeid med beboere, organisasjoner, borettslag, næringsliv, bydeler og offentlige institusjoner, og retter seg mot innbyggerne i de fire groruddalsbydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Rapporten oppsummerer ti års satsing i Groruddalen og ser på - i hvilken grad innsatsen har bidratt til å nå satsingens mål - hvilke virkninger satsingen har hatt - i hvilken grad det er sannsynlig at virkningene vil vare utover satsingsperioden

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Morten Stenstadvold, Odd Helgesen, Lars-Erik Becken, Synne Klingenberg, Rune Busch, Njål Arge, Gitte Haugnæss
  • AGENDA Kaupang, PROBA Samfunnsanalyse, Civitas
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier