Senterutvikling mot 2020

Evaluering|

En forutsetning for en god utvikling av senterstrukturen i norske kommuner og regioner er at vi i framtida tar mer hensyn til sentrenes særtrekk og fortrinn, komplementære kvaliteter og muligheter, trafikale forhold, utviklingen av nettverk, samarbeidsforum og lokalt engasjement med bredere involvering. Følges dette opp gjennom nye og bedre grep i kommunal og regional planlegging vil også målene om mest mulig levedyktige, produktive og inkluderende byer og tettsteder være lettere å nå. Rapporten ”Senterutvikling mot 2020” har fokus på hvordan arbeidet med senterutvikling i norske kommuner og regioner kan tilrettelegges og videreutvikles ut fra nyere planleggingsmetoder og et bredt lokalt engasjement.

  • Kommunal- og regionaldepartementet
  • Vidar Vanberg
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
Statistikk