Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode

Evaluering|

Innføringen av §60e i kommuneloven har gitt fylkesmennene ansvar for å samordne statlig tilsyn med kommunene. Prosjektet har undersøkt hvordan denne samordningen fungerer i praksis. Rapporten vurderer også systemrevisjon som tilsynsmetode, og fylkesmennenes bruk av dokumentasjon fra kommunens egenkontroll.

  • Kommunal- og regionaldepartementet
  • Marthe Indset, Jan Erling Klausen, Eivind Smith, Marte Winsvold
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk