Samfunnsøkonomiske konsekvenser av nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner

Evaluering|

Vista Analyse har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) utredet de sam- funnsøkonomiske konsekvensene av nye krav som følger av EU-direktiv 2016/2102 om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner. Den samfunnsøkonomiske analysen viser at en modell med full innføring av direktivet i offentlig og privat sektor har høyest nytte i form av likeverd for funksjonshemmede og bedre funksjonalitet for alle, men også høyest kostnader. Analysen viser at modellen er å foretrekke dersom ikke-verdsatt nytte forventningsmessig er verdt 220 kroner per nordmann. Vi vurderer at ikke-verdsatt nytte er verdt minst dette, og sammen med andre momenter fører dette til at vi anbefaler full innføring av direktivet i offentlig og privat sektor.

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Oscar Haavardsholm, Haakon Vennemo, Siri Kessel
  • Vista Analyse
Observasjon