Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blandt ungdom

Evaluering|

Rapporten gir noen grove anslag over de samfunnsøkonomiske kostnadene dersom marginaliseringsforløpet vedvarer. Beregningene er basert på enkle forutsetninger og er preget av usikkerhet. De vurderes på tross av usikkerheten å gi et rimelig bilde av nivået på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av et marginaliseringsforløp som befester seg i form av mer eller mindre varig utenforskap.

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Vivian A. Dyb, Nicolai Heldal
  • Vista Analyse
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk