Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene

Evaluering|

Kommunal- og regionaldepartementet gir årlig tilskudd til utbygging av høyhastighetsbredbånd i distriktsområder. Kunnskapen om den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er begrenset og temaet omstridt. Dekningen er allerede opp mot 95 prosent for hastigheter som normalt sees som tilstrekkelig for de fleste daglige nettbaserte gjøremål. Våre undersøkelser, blant annet basert på den lave andelen som faktisk utnytter eksisterende kapasiteter, tyder på at økte hastigheter i dag vil utløse begrensede ekstra nytteeffekter. Utbyggingskostnadene som faller til betaling i dag er store, særlig knyttet til fiberløsninger. Videre er det stor usikkerhet om fremtidige gevinster og om kostnader forbundet med å utløse disse, særlig for fremtidens e-tjenester, for eksempel innen helse- og omsorgssektoren. På bakgrunn av dette synes det ikke som en storstilt offentlig satsing på utbygging av høyhastighetsbredbånd i distriktene kan begrunnes ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Imidlertid, er det rundt 5-6 prosent av befolkningen som fortsatt kun har tilgang til lavere hastigheter, og for denne gruppen som typisk er lokalisert i distriktene, kan en moderat økning potensielt gi stor ekstra nytte. Våre undersøkelser tyder på at det er potensial for å realisere flere samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter ved bedre koordinering innad i offentlig sektor, for eksempel ved å gjøre eksisterende infrastruktur tilgjengelig, ved å dele erfaringer for å redusere kostnader og ved å utøve en mer profesjonell bestillerrolle. Støtten bør målrettes og ikke duplisere private tilbud. En offentlig støttet utbygging begrunnet i distriktspolitiske målsettinger, kunne for eksempel i første omgang begrenses til å sikre høyhastighetsbredbånd inn til hvert kommunesenter (rådhus), og deretter tilpasse et teknologifleksibelt tilbud etter etterspørselen i de respektive kommunene.

  • Kommunal- og regionaldepartementet
  • Simen Pedersen, Henrik Lindhjem, Ingeborg Rasmussen
  • Vista Analyse
Observasjon