Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Havøysund fiskerihavn

Evaluering|

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket avd. Troms og Finnmark utarbeidet en forenklet samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av Havøysund fiskerihavn. Analysen er gjennomført innenfor Rammeavtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om ́Utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser ́. Arnt Edmund Ofstad, Cato Solberg og Øystein Linnestad har vært Kystverkets kontakt- personer, og kommet med innspill og oppklarende informasjon i utredningsarbeidet. I prosjektet er det gjennomført befaring til Havøysund med deltakelse fra flere lokale aktører og vi har også hatt kontakt med flere av disse og andre aktører i etterkant av befaringen.

  • Kystverket
  • Simen Pedersen, Petter Lindgren
  • Vista Analyse
Intervju
Statistikk