Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av Kalvøysundet, nordre innseiling Ålesund

Evaluering|

Vista Analyse har på oppdrag fra Kystverket avdeling Midt-Norge utarbeidet en forenklet samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av Kalvøysundet, nordre innseiling Ålesund. Analysen er gjennomført innenfor Rammeavtale mellom Kystverket og Vista Analyse AS om ́Utarbeiding av samfunnsøkonomiske analyser ́. Terje B. Misund og Øystein Linnestad har vært Kystverkets kontaktpersoner, og kommet med innspill og oppklarende informasjon i utredningsarbeidet. I prosjektet er det gjennomført befaring til Ålesund med deltakelse fra flere lokale aktører, og vi har også hatt kontakt med flere av disse og andre aktører i etterkant av befaringen.

  • Kystverket
  • Sofie Waage Skjeflo, John Magne Skjelvik
  • Vista Analyse
Intervju
Statistikk