Samferdsel og regional utvikling : bistand til Nasjonal transportplan 1014-2023

Evaluering|

Denne rapporten omhandler empiri og teori om regionale virkninger av transporttiltak til bruk i Nasjonal transportplan (NTP). Studier viser at når vegbygging knytter regionsentre sammen med reisetider på inntil 45-50 minutter, kan dette legge til rette for et sterkere servicetilbud og arbeidsmarked som gjør hele regionen mer robust. Hvor sterkt servicetilbudet blir, avhenger av det lokale befolkningsgrunnlaget, men studier viser at en størrelsesorden på 10 000 - 30 000 innbyggere synes tilstrekkelig for å bygge opp et tilbud godt nok for konsolidering og å stoppe handelslekkasjen til nærliggende større byer.

  • Vegvesenet, Jernbaneverket, Kystverket
  • Jon Inge Lian, Svein Bråthen, Anne Gjerdåker, Joachim Rønnevik, Torkel Christie Askildsen
  • Transportøkonomisk institutt (TØI)
Dokumentstudier
Statistikk