Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende miljørettet bistand

Evaluering|

Et sentralt mål for norsk bistand er å bidra til en forsvarlig forvaltning av jordas miljø og mangfold, jf. St. meld. nr. 51 (1991–92). Ifølge Stortingets behandling av St. meld. nr. 19 (1995–96) jf. Innst. S. nr. 229 (1995–96), ble det nedfelt fire temaer som den miljørettede bistanden skal konsentreres rundt: utvikling av bærekraftige produksjonssystemer, vern og bærekraftig bruk av biologisk mangfold, redusert forurensing av jord, luft og vann, og kulturminnevern og forvaltning av naturmiljøets kulturelle verdier. Formålet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å undersøke integreringen av miljøhensyn i NORAD-finansierte bistandstiltak og hvilke resultater dette arbeidet kan vise til. Det har blitt foretatt en gjennomgang av 11 bistandstiltak i Tanzania og Sri Lanka under resultatområdene økonomisk og sosial utvikling. Videre er ODA-godkjent bistand1 for perioden 1998–2000 gjennomgått for å vise volum, tematisk og geografisk innretning på den miljørettede bistanden.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk